Year:2023   Issue: 50   Area: SPOR BİLİMLERİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 623

Tuba ADAK ORCID Icon,Yüksel SAVUCU ORCID Icon

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN MENTAL STRENGTH AND SELF-EFFICACY IN ORTHOPEDIC DISABLED ATHLETES

Aim: Psychological factors are also of great importance in order to increase the performance of orthopedically disabled athletes and help them cope with the difficulties they experience. At this point, concepts such as mental toughness and self-efficacy allow us to understand how athletes are affected psychologically. The purpose of this study is to examine the relationship between mental endurance and self-efficacy levels of orthopedically disabled athletes. Athletes from Amputee Football Teams and Sitting Volleyball Teams (88 male athletes and 14 female athletes in total of 102 athletes) participated in our study. Method: In this research, was obtained by Personal Information Form, Mental Endurance Scale and Self-Efficacy Scale, the information created by the researcher in line with the purpose of the research, seven questions (gender, age, disability, sports branch, year of doing sports, level of sportsmanship, education level), Personal Information Form, Mental Endurance Scale and Self-Efficacy Scale was obtained with In the analysis of the data obtained, a statistical program was used, the Mann Whitney-U test was used in the distribution of the data and pairwise group comparisons, and the Kruskall Wallis H test was used in the comparison of more than two groups. Results: According to the results of our research; A significant difference was found in the self-efficacy level of the athletes according to the athlete level variable (p 0.05). A significant difference was detected in self-efficacy levels according to the variable of years of doing sports (p0.05). Conclusion: As a results of research, a moderately positive relationship was found between the self-efficacy and mental endurance levels of orthopedically disabled athletes, and the relationship between them was found to be statistically significant.

Keywords: Orthopedic Disability, Self-Efficacy, Mental Endurance

10.17363/SSTB.2023/ABCD89/.50.3


ORTOPEDİK ENGELLİ SPORCULARDA ZİHİNSEL DAYANIKLILIK İLE ÖZ YETERLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Amaç: Ortopedik engelli sporcuların performanslarını artırmak ve yaşadıkları zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olmak amacıyla psikolojik faktörlerin de önemi büyüktür. Bu noktada zihinsel dayanıklılık ve öz yeterlilik gibi kavramlar, sporcuların psikolojik açıdan nasıl etkilendiklerini anlamamızı sağlar. Bu araştırmanın amacı, ortopedik engelli sporcuların zihinsel dayanıklılık ile öz yeterlik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Çalışmamıza aktif spor hayatını sürdüren ve gönüllü olarak katılan Türkiye geneli Ampute Futbol Takımları sporcuları ve Oturarak Voleybol Takımları sporcuları (88 Erkek sporcu ve 14 Kadın sporcu olmak üzere toplam 102 sporcu) katılmıştır. Yöntem: Bu araştırmada, araştırmanın amacı doğrultusunda araştırmacı tarafından oluşturulan bilgiler, yedi soruluk (cinsiyet, yaş, engel durumu, spor branşı, spor yapma yılı, sporculuk seviyesi, eğitim durumu) Kişisel Bilgi Formu, Zihinsel Dayanıklılık Ölçeği ve Öz Yeterlik Ölçeği ile elde edilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde istatistik programı kullanılmış, verilerin dağılımları ve ikili grup karşılaştırmalarında Mann Whitney-U testi, ikiden fazla grupların karşılaştırılmasında ise Kruskall Wallis H testinden yararlanılmıştır. Bulgular: Araştırmamızın sonuçlarına göre; sporcuların sporcu seviyesi değişkenine göre öz yeterlik düzeyinde anlamlılık bulunmuştur (p0.05). Spor yapma yılı değişkenine göre öz yeterlik düzeylerinde anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (p0.05). Sonuç: Ortopedik engelli sporcuların öz yeterlik ile zihinsel dayanıklılık düzeyleri arasında orta derecede olumlu bir ilişki saptanmış ve aralarındaki ilişkilerinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ortopedik Engelli, Öz Yeterlik, Zihinsel Dayanıklılık

10.17363/SSTB.2023/ABCD89/.50.3

Page Range: 42-60


106