Year:2023   Issue: 48   Area: SPORCU PSİKOLOJİSİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 621

Bekir Furkan TÜZER ORCID Icon,Havva DEMİREL ORCID Icon,Hayri DEMİR ORCID Icon

EXAMINATION OF UNIVERSITY STUDENTS' CONCERNS OF CAUGHT A NEW TYPE OF CORONAVIRUS (COVID-19)

Aim: Covid-19 is undoubtedly a pandemic process that affects every sector and every individual. The high rate of contagion prompted the states to take urgent measures in a short time. As a result of these measures, every individual in the society has been affected by various restrictions. Universities have switched to the distance education system. Based on this, in our study, it is aimed to examine the anxiety levels of university students catching a new type of coronavirus. Method: In the study, the "Athletes' Anxiety Scale of Conceiving New Type Coronavirus" developed by Tekkurşun et al. (2020) was used and it was applied to 157 volunteers, 80 females and 77 males While the universe of the study was formed by the students studying at the Faculties of Sports Sciences in Turkey; the sample group consists of students studying at the Faculty of Sport Sciences at Selcuk University. In our study, the comparison method was used. Independent t test was used to determine the difference between binary variables, and One-Way ANOVA test was used for multiplicity comparisons. Results: While there was no significant difference in gender and type of sport factors; There were significant differences in age and nationality factors. As a result of the correlation and regression analysis, it was determined that there was a moderately positive and significant relationship between the individual anxiety and socialization anxiety sub-dimensions. In addition, it can be said that a one-unit increase in socialization anxiety will increase individual anxiety by 0.64. Conclusion: As a result, the Covid-19 pandemic has affected people of all ages and groups. As a result of the results obtained from our research, it can be said that doing sports affects the level of anxiety, and sports done at a professional level reduce socialization anxiety. It is also known that individuals who do sports are in better condition physically, psychologically and socially. In addition, it can be said that the capacity of people to manage a situation on their own will increase. Supporting their children in doing and continuing sports can be a very important factor in balancing individual

Keywords: Anxiety, Coronavirus, Covid-19, Sports

Doi: 10.17363/SSTB.2023/ABCD89/.48.4


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YENİ TİP KORONAVİRÜSE (COVİD-19) YAKALANMA KAYGILARININ İNCELENMESİ

Amaç: Covid-19 şüphesiz her sektörü ve her bireyi etkileyen bir pandemi süreci olarak karşımıza çıkmaktadır. Bulaşı özelliğinin yüksek olması kısa sürede devletleri acil önlemler almaya yöneltmiştir. Bu önlemler neticesinde toplumdaki her birey çeşitli kısıtlamalardan etkilenmiştir. Üniversiteler uzaktan eğitim sistemine geçiş yapmıştır. Buradan yola çıkarak çalışmamızda üniversite öğrencilerinin yeni tip koronavirüse yakalanma kaygı düzeylerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Yöntem: Araştırmada “Sporcuların Yeni Tip Koronavirüse Yakalanma Kaygısı Ölçeği” kullanılmış olup 80 kadın 77 erkek olmak üzere 157 gönüllü bireye uygulanmıştır. Çalışmanın evrenini Türkiye’deki Spor Bilimleri Fakülteleri’nde öğrenim gören öğrenciler oluştururken; örneklem grubunu ise Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışmamızda karşılaştırma yöntemi kullanılmıştır. İkili değişkenler arasındaki farkı belirlemek amacıyla independent t testi, çokluk karşılaştırmalar için One-Way ANOVA testi uygulanmıştır. Bulgular: Cinsiyet, spor türü faktörlerinde anlamlı düzeyde farklılık bulunmazken; yaş, millilik durumu faktörlerinde anlamlı düzeyde farklılıklar tespit edilmiştir. Yapılan korelasyon ve regresyon analizi neticesinde bireysel kaygı ve sosyalleşme kaygısı alt boyutları arasında orta düzeyde pozitif yönlü anlamlı düzeyde bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Ayrıca sosyalleşme kaygısındaki bir birimlik artışın bireysel kaygıyı 0,64 oranında artıracağı söylenebilir. Sonuç: Sonuç olarak Covid-19 pandemisi her yaş ve gruptaki insanı etkilemiştir. Araştırmamızdan elde edilen sonuçlar neticesinde spor yapmanın kaygı düzeyini etkilediği, profesyonel düzeyde yapılan sporun sosyalleşme kaygısını azalttığı söylenebilir. Ayrıca spor yapan bireylerin fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak daha iyi durumda olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte insanların kendi başına bir durumu yönetebilme kapasitelerinin de artacağı söylenebilir. Ailelerin spor yapma ve spora devam etme konusunda çocuklarını desteklemesi olası bir pandemi krizi döneminde bireysel ve sosyal kaygıyı dengelemede oldukça önemli bir faktör olabilir.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Kaygı, Koronavirüs, Spor

Doi: 10.17363/SSTB.2023/ABCD89/.48.4


105