Year:2021   Issue: 40   Area: SPOR BİLİMLERİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 531

Fatmanur ÖZTÜRK ORCID Icon,Gülten HERGÜNER ORCID Icon

DETERMINING THE PERSONAL FEATURES AND CAREER BARRIERS OF FEMALE ACADEMICIANS IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS

Aim: The present study aims to determine the personality traits of female academicians who teach sports in higher education institutions and the career barriers they encounter in the academic process. Method: The study used scanning model. The research consisted of 144 and participated voluntarily. Personal Information Form developed by the researcher; Five Factor Personality Inventory developed by Evinç(2004) and Career Barrier Scale of Female Academicians developed by Alaçam and Altuntaş(2015) were used. Results: Revealed that the average of personality traits differed significantly according to the variables of age, having children and title (p <, 05); while they did not significantly differ according to the variable of marital status (p> .05). On the other hand, the career barriers of academicians differed significantly according to the title variable (p <, 05); while there was no significant difference regarding the variables of age, marital status and number of children (p>, 05). Conclusion: Similarly, the results displayed no significant relationship between the extroversion dimension of academicians' personality traits and the dimensions of career barriers. A low level and negatively significant correlation was found among the sub-dimensions of docility, organizational culture and policies; organizational conditions and stereotyped prejudices; self-discipline and undertaking multiple roles and organizational conditions; and among the dimensions of openness to experience, undertaking multiple roles and organizational conditions. A low level and positively significant relationship was found between the sub-dimension of emotional balance and the dimensions of organizational culture and politics, taking on multiple roles, organizational conditions and stereotyped prejudices.

Keywords: Sports, Female, Academicians, Personality Trait, Career Barriers

Doi: 10.17363/SSTB.2020/ABCD89/.40.1


BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ALANINDAKİ KADIN AKADEMİSYENLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE KARİYER ENGELLERİNİN BELİRLENMESİ

Amaç: Bu araştırmanın amacı, Yükseköğretim kurumlarında spor eğitimi veren kadın akademisyenlerin kişilik özellikleri ile akademik süreçte karşılaşmış oldukları kariyer engellerinin çeşitli demografik özelliklere göre anlamlı farklılık oluşturup oluşturmadığı ve kişilik özellikleri ile kariyer engelleri arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Yöntem: Araştırmada nicel araştırma desenlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu gönüllü katılım gösteren 144 öğretim elemanı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu, John Donahue ve Kentle (1991) tarafından geliştirilen Türkçe uyarlaması Evinç (2004) tarafından yapılan Beş Faktör Kişilik Envanteri ve Alaçam ve Altuntaş (2015) tarafından geliştirilen Kadın Akademisyenlerin Kariyer Engelleri Ölçeği kullanılmıştır. Çalışmanın uygulama süreci 2017-2018 akademik yıl içerisinde gerçekleştirilmiştir. Bulgular: Kişilik özelliklerinin ortalamalarının yaş, çocuk sahibi olma ve unvan değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği; medeni durum değişkenine göre ise anlamlı düzeyde farklılaşmadığı tespit edilmiştir (p>,05). Akademisyenlerin kariyer engelleri unvan değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılık gösterirken (p<,05); yaş, medeni durum, çocuk sayısı değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı görülmüştür (p>,05). Sonuç: Akademisyenlerin kişilik özelliğinin dışa dönüklük boyutu ile kariyer engelleri boyutları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı görülmektedir. Yumuşak başlılık alt boyutu ile örgüt kültürü ve politikaları, örgütsel koşullar ve kalıplaşmış ön yargılar alt boyutları arasında; öz disiplin boyutu ile çoklu rol üstlenme ve örgütsel koşullar boyutları arasında; deneyime açıklık alt boyutu, çoklu rol üstlenme ve örgütsel koşullar boyutları arasında düşük düzeyde ve negatif yönde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Duygusal denge alt boyutu ile örgüt kültürü ve politikaları, çoklu rol üstlenme, örgütsel koşullar ve kalıplaşmış önyargılar boyutları arasında düşük düzede ve pozitif anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Spor, Kadın, Akademisyen, Kişilik Özelliği, Kariyer Engelleri

Doi: 10.17363/SSTB.2020/ABCD89/.40.1


121