Year:2023   Issue: 50   Area: HEMŞİRELİK BİLİMLERİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 639

Gönül GÖKÇAY ORCID Icon,Eda ERSARI ŞEN ORCID Icon,Ali UĞURLU ORCID Icon,Arzuv HUDAYKULYYEVA ORCID Icon

APPROACH OF PUBLIC HEALTH NURSING TO CHILDREN AND FAMILIES WITH CHRONIC ILLNESS

Chronic illness is a condition with increasing prevalence that requires medical care and affects children physically, psychosocially, and academically. Globally, one in four children is affected by chronic illnesses, accounting for approximately 10-30% of the total child population. In recent years, there has been an observed increase in the number of children monitored for chronic illnesses in Turkey. It is reported that 10-20% (approximately 700,000) of children under the age of 18 are followed up for chronic illnesses. Aim: This compilation is designed to examine how chronic illnesses in childhood affect children and their parents, coping mechanisms in this situation, and the roles of public health nurses in light of the literature. Method: The literature review of the study was conducted between November 15 and December 5, 2023. During the search, queries were performed using the keywords 'Chronic illness' AND 'Parent' AND 'Public health nursing' OR 'Chronic illness' AND 'Parent' AND 'Coping methods' along with their English translations on search engines such as Google Scholar, PubMed, Science Direct, Ebscohost, Scopus, and CINAHL. Results: Chronic illnesses during childhood are categorized based on age groups: infancy (0-1 year), toddlerhood (1-3 years), preschool period (3-6 years), school-age period (6-12 years), and adolescence (12-18 years). Subsequently, the impact of chronic illness on parents and the role of nurses, the effect of chronic illness on siblings, coping mechanisms for children with chronic illnesses, and nursing care based on age groups are discussed. Conclusion: Coping with chronic illnesses can be a challenging process for both children and their families. Therefore, the support provided by healthcare professionals, especially public health nurses, to these families is of critical importance.

Keywords: Child, Chronic Illnesses, Parent, Coping, Public Health Nursing

10.17363/SSTB.2023/ABCD89/.50.4


KRONİK HASTALIĞI OLAN ÇOCUK VE AİLESİNE HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ YAKLAŞIMI

Kronik hastalık, görülme sıklığı gün geçtikçe artan, tıbbi bakım gerektiren, çocukları bedensel, psikososyal ve akademik olarak etkileyen bir durumdur. Dünyada dört çocuktan biri kronik hastalıklardan etkilenirken, tüm çocuk popülasyonuna bakıldığında bu oranın %10-30 arasında olduğu görülmektedir. Türkiye de son dönemde kronik hastalık ile takip edilen çocuk sayısında artış gözlenmektedir. Kronik hastalık ile takip edilen 18 yaş altı çocukların %10-20 (yaklaşık 700.000) arasında olduğu bildirilmektedir. Amaç: Bu derleme, çocukluk döneminde görülen kronik hastalıkların çocukları ve ebeveynlerini nasıl etkilediğini, bu durumla baş etme yöntemlerini ve halk sağlığı hemşiresinin rollerini literatür ışığında incelenmesi amacıyla planlanmıştır. Yöntem: Çalışmanın literatür taraması 15 Kasım-5 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılmıştır. Tarama sırasında ‘Kronik hastalık’ VE ‘Ebeveyn’ VE ‘Halk sağlığı hemşireliği’ VEYA ‘Kronik hastalık’ VE ‘Ebeveyn’ VE ‘Baş etme yöntemleri’ anahtar kelimeleri ve bu kelimelerin İngilizce tercümeleri kullanılarak Google Akademik, PubMed, Sience Direct, Ebscohost, Scopus, CINAHL arama motorunda taramalar yapılmıştır. Bulgular: Çocukluk dönemindeki kronik hastalıklar yaş gruplarına göre; Bebeklik dönemi (0-1 yaş), oyun dönemi (1-3 yaş), okul öncesi dönem (3-6 yaş), okul dönemi (6-12 yaş), adölesan (ergenlik) dönemi (12-18 yaş) ele alınmıştır. Sonrasında kronik hastalığın ebeveyn üzerine etkisi ve hemşirenin rolü, kronik hastalığın kardeşler üzerine etkisi, çocuğun kronik hastalıkla baş etme yöntemleri ve yaş gruplarına göre hemşirelik bakımları ele alınmıştır. Sonuç: Kronik hastalıklarla başa çıkmak, hem çocuklar hem de aileleri için zorlayıcı bir süreç olabilir. Bu nedenle, sağlık profesyonellerinin ve özellikle halk sağlığı hemşirelerinin bu ailelere sağladığı destek kritik öneme sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Kronik Hastalıklar, Ebeveyn, Baş Etme, Halk Sağlığı Hemşireliği

10.17363/SSTB.2023/ABCD89/.50.4

Page Range: 61-78


100