Year:2015   Issue: 16   Area: SPORA YÖNLENDİRME VE UYGULAMALARI

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 230

THE STUDY OF HIGH SCHOOL STUDENTS’ EMPATHETIC TENDENCIES WITH RESPECT TO THEIR SPORTING HABITS

Gökhan BAYRAKTAR , Erdoğan TOZOĞLU, M. Ertuğrul ÖZTÜRK

Being understood and being acknowledged are fundamental necessities for human being. In interactions among individuals, one can eventually become a model for others by utilizing empathy. Therefore, empathy plays an important role in enabling healthy communications among individuals. This study was performed in an effort to investigate the empathetic tendencies of high school students. In total, 480 students, 162 female and 318 male, participated in this research. As the data gathering tool, to measure the empathetic capabilities of individuals in daily life, “Empathetic Tendency Scale” (ETM) developed by Dokmen in 1988 was utilized (Dökmen, 1988). According to the findings obtained during the research, no significant difference was observed among students with respect to their grades. On the contrary, a difference with a confidence level of p 0.05 was observed with respect to their genders, residency locations, sporting habits, type of sports performed, durations of sporting activity and the number of years being involved with the sporting habits. According to the fact that the high school student’s sporting habits contribute to their empathetic tendencies, it is concluded to be of significance to encourage students to obtain more sporting habits and to utilize the sporting facilities.

Keywords: Empathy, Empathetic Tendency, Sporting Habits, High School Students

Doi: 10.17363/SSTB.20151610877


SPOR’A KATILAN VE KATILMAYAN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN EMPATİK EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ

Anlaşılmak, kabul edilmek, insanın en temel ihtiyaçlarından biridir. Kişilerarası ilişkilerde empatik beceriyi kullanan bir birey zamanla karşısındaki kişiye model olabilir. Bu araştırma; Lise öğrencilerinin empatik eğilim düzeylerini incelemek amacı ile yapılmıştır. Araştırmaya Erzurum ilinde farklı liselerde öğrenim gören 162 kadın, 318 Erkek olmak üzere toplam 480 öğrenci katılmıştır. Veri toplama aracı olarak, 1988 yılında Dökmen tarafından geliştirilen “Empatik Eğilim Ölçeği” (EEÖ) kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre öğrencilerin cinsiyet ve yaş değişkenlerine göre anlamlı farklılık bulunamamıştır. Buna karşılık ikamet edilen yer, spor yapma durumu, spor türü, haftalık spor yapma süresi ve spor yapma yılı değişkenlerine göre P 0,05 düzeyinde anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Lise öğrencilerinin spor yapma durumlarının empatik eğilimlerine katkı sağlaması bilgisine dayanarak, öğrencilerin spor yapmaya teşvik edilmesi ve spor tesislerinden faydalanması için desteklenmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Empati, Empatik Eğilim, Spor Yapma, Lise Öğrencileri

Doi: 10.17363/SSTB.20151610877


37