Year:2020   Issue: 35   Area: HEMŞİRELİK BİLİMLERİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 480

Özlem DOĞU KÖKCÜ ORCID Icon

THE RELATIONSHIP BETWEEN UNIVERSITY STUDENTS' PERCEPTION OF HEALTHY LIFE AND HABITS AND OBESITY AWARENESS

Aim: Although it is known that the frequency of obesity due to eating habits of students is increasing, beliefs, attitudes and perceptions are stated as factors affecting health behaviors. In this direction, the study was planned descriptively in order to determine relationship between university students' healthy living habits and perception and obesity awareness. Method: The universe of study was composed of individuals who studied a university, while the sample was 350 students who agreed to participate in the study and could be reached by researcher. Permission was obtained from the ethics committee and the relevant institution before the study. Results: It was determined that the average age of students was 20.79 ± 1.96, 72.0% were women, 9.4% worked, 43.7% studied in Law department, 36.4% stayed in a private dormitory during the education period. It was seen that 49.1% of the students were fed regularly but only 16.0% of them exercised regularly and 12.9% of them were obese in their family. The mean score of the students' total score was 67.34 ± 11.06 and mean total score of ÖFÖ was 42.63 ± 6.85. The sub-scores of SAÖ were 7.07 ± 2.35, the control center was 17.13 ± 4.09, self-awareness was 6.96 ± 2.22, precision was 11.47 ± 3.16. There is a negative, low-level relationship and significant difference between the importance of healthcare and the importance of health (r = -.172; p = .001) and self-awareness (r = -.203; p = .000), the relationship and significant difference in other parameters was observed to be absent (p>.005). Conclusion: As a result of the study, it was determined that the mean scores of the students' VOC and SAI were high and the health perception relationship was observed.

Keywords: Student, Health Perception, Health Behavior, Obesity Awareness

Doi: 10.17363/SSTB.2020.35.3


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM ALGISI VE ALIŞKANLIKLARININ OBEZİTE FARKINDALIK DURUMU İLE İLİŞKİSİ

Amaç: Öğrencilerin beslenme alışkanlığına bağlı obezite görülme sıklığının arttığı bilinmekle birlikte, inançlar, tutumlar ve algılar sağlık davranışlarını etkileyen faktörler olarak belirtilmektedir. Bu doğrultuda çalışma, üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve algısı ve obezite farkındalık durumu ile ilişkisini belirlemek amacı ile tanımlayıcı olarak planlandı. Yöntem: Çalışmanın evreni, bir üniversitede öğrenim gören bireyler oluştururken, örneklemi çalışmaya katılmayı kabul eden ve araştırmacı tarafından ulaşılabilen 350 öğrenci oluşturmuştur. Çalışma öncesi etik kurul ve ilgili kurumdan izin alınmıştır. Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 20.79±1.96, %72.0’ı kadın, %9.4’ünün çalıştığı, %43.7’sinin Hukuk bölümünde eğitim gördüğü, eğitim süresince %36.4’ünün özel bir yurtta kaldığı belirlendi. Öğrencilerin %49.1’inin düzenli beslendiği ancak sadece %16.0’ının düzenli egzersiz yaptığı ve %12.9’unun ailesinde obez olduğu görüldü. Öğrencilerin OFÖ toplam puan ortalaması 67.34±11.06 ve SAÖ toplam puan ortalaması ise 42.63±6.85 idi. SAÖ alt puanları sağlığın önemi 7.07±2.35, kontrol merkezi 17.13±4.09, öz farkındalık 6.96±2.22 ve kesinlik 11.47±3.16 idi. OFÖ ile sağlığın önemi (r=-.172;p=.001) ve öz farkındalık (r=-.203;p=.000) arasında negatif yönde, düşük düzeyde ilişki ve anlamlı farklılık olduğu, diğer parametrelerde ise ilişki ve anlamlı farklılık olmadığı görüldü (p>.005). Sonuç: Çalışma sonucunda öğrencilerin OFÖ ve SAÖ puan ortalamalarının yüksek düzeyde olduğu belirlenmiş ve sağlık algısı ilişkisi gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Öğrenci, Sağlık Algısı, Sağlık Davranışı, Obezite Farkındalık

Doi: 10.17363/SSTB.2020.35.3


67