Year:2023   Issue: 49   Area: SPOR BİLİMLERİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 624

Ali Serdar YÜCEL ORCID Icon,Hayrettin GÜMÜŞDAĞ ORCID Icon,Saliha ÖZPINAR ORCID Icon,Perihan ABAY ORCID Icon,Süleyman DERMAN ORCID Icon,Murat KORKMAZ ORCID Icon

THE IMPACT OF PHYSICAL INACTIVITY AND OBESITY ON HEALTH EXPENDITURES IN TÜRKİYE

Aim: The aim of this study is to analyse the relationship between physical inactivity and abdominal obesity and public health expenditures among adults in Türkiye. The main objective of the study is to assess the potential impact of physical inactivity and obesity on Türkiye's health expenditures. Scope: TurkStat and OECD data from 2010 to 2020 were used as the sample. Health expenditures are categorized under the headings of medical expenditures, laboratory tests, medicines and general expenditures. Method: In this research, Descriptive statistics consisted of median and interquartile range (IR) values. Kruskal-Wallis test was used to compare independent groups and Mann-Whitney test was used as a post-hoc test when necessary. Categorical variables were expressed as proportions and compared using the chi-square test. Significant associations identified by the chi-square test were further analysed using binary logistic regression, which produces odds ratio and 95% confidence interval values. Conclusion: In many countries such as Türkiye, obesity and physical inactivity lead to an increase in health problems. Obesity increases the risk of a number of chronic diseases, which puts more burden on the health system. In addition, obesity and physical inactivity have a high potential impact on health expenditures. These include factors such as increased expenditures for the treatment of obesity-related diseases and obesity-related job losses. Likewise, physical inactivity is a major cause of many health problems. In Türkiye, obesity rates are increasing and physical inactivity is widespread. Sedentary and abdominally obese patients were found to have higher expenditure rates than patients with only abdominal obesity. There is a parallel relationship between abdominal obesity and physical inactivity, which has a significant impact on overall health expenditures.

Keywords: Physical Inactivity, Obesity, Health Expenditures, Chronic Diseases, Health Costs, Public Health

Doi: 10.17363/SSTB.2023/ABCD89/.49.1


FİZİKSEL HAREKETSİZLİK İLE OBEZİTENİN TÜRKİYE SAĞLIK HARCAMALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Amaç: Bu çalışmanın amacını Türkiye’de yetişkinlerde fiziksel hareketsizlik ve abdominal obezite ile kamu sağlık harcamaları arasındaki ilişkiyi analiz etmektir. Fiziksel hareketsizlik ve obezitenin Türkiye'nin sağlık harcamaları üzerindeki potansiyel etkilerini değerlendirmesi ise çalışmanın temel amacıdır. Kapsam: Örneklem olarak, 2010 – 2020 yılları arası TÜİK ve OECD verileri kullanılmıştır. Sağlık harcamaları medikal harcamalar, laboratuvar testleri, ilaçlar ve genel harcama başlıklar altında sınıflandırılmıştır. Yöntem: Bu çalışmada tanımlayıcı istatistik, medyan ve çeyrekler arası aralık (IR) değerlerinden oluşturulmuştur. Bağımsız grupların karşılaştırılmasında Kruskal-Wallis testi ve gerektiğinde post-hoc testi olarak Mann-Whitney testi kullanılmıştır. Kategorik değişkenler oran olarak ifade edilmiş ve ki-kare testi kullanılarak karşılaştırılmıştır. Ki-kare testi ile tespit edilen önemli ilişkiler, olasılık oranı ve %95 güven aralığı değerleri üreten ikili lojistik regresyon kullanılarak ayrıca analiz edilmiştir. Sonuç: Türkiye gibi birçok ülkede obezite ve fiziksel hareketsizlik, sağlık sorunlarının artmasına neden olmaktadır. Obezite, bir dizi kronik hastalığın riskini artırmaktadır, bu da sağlık sistemine daha fazla yük getirmektedir. Ayrıca, obezite ve fiziksel hareketsizliğin sağlık harcamaları üzerindeki olası etkilerini yüksek oranda arttırmaktadır. Bu etkiler arasında obezite ile ilişkilendirilen hastalıkların tedavisi için yapılan harcamaların artması ve obeziteye bağlı iş kayıpları gibi faktörler bulunmaktadır. Aynı şekilde, fiziksel hareketsizlik de birçok sağlık sorununun başlıca nedenlerinden birisini oluşturmaktadır. Türkiye'de obezite oranlarının arttığı ve fiziksel hareketsizliğin yaygın olduğu görülmektedir. Sedanter ve abdominal obez hastaların, sadece abdominal obez hastalara göre daha yüksek harcama oranı bulunmuştur. Abdominal obezite ile fiziksel hareketsizlik arasında paralel bir ilişki bulunmakta olup bu durum genel sağlık harcamaları üzerinde kayda değer bir etki yaratmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Fiziksel Hareketsizlik, Obezite, Sağlık Harcamaları, Kronik Hastalıklar, Sağlık Maliyetleri, Halk Sağlığı

Doi: 10.17363/SSTB.2023/ABCD89/.49.1

Page Range: 1-27


128