Year:2023   Issue: 48   Area: DİĞER TIP BİLİMLERİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 615

İbrahim GÜVEN ORCID Icon,Mehmet OKUMUŞ ORCID Icon

THE EVALUATION OF THE OTTAWA ANKLE CRITERIA IN PATIENTS REFERING TO THE EMERGENCY DEPARTMENT FOR ANKLE STRAIGHTENING

Aim: The aim of our study was to investigate the effectiveness of Ottawa Ankle Rules (OAR) in turkish society. Method: 208 patients with ankle injuries following a trauma were included to our study in October 17 2016 to January 17 2017.All patients were referred for standard radiograhy of ankle and they were evaluated regarding the OAR. Age, gender, mechanism of the trauma, the reason of injury were asked, the patients consultated to orthopedics and the ones needed to ateles were recorded. Statistics were analysed according to SPSS 16th version. Results: It is found that 2 of 208 patients had no endication of standard graphy according to OAR and there were no fractures in these patients. According to OAR 206 patients had endication for radiography and in this group 33 patients had fractures. The sensivity of OAR is 100% and specificity of OAR is 27% for turkish society. It could prevent 25% of the unnecessary radiographies. The severity of the injuries increased by patients’ age got older. Especially it should not be forgotten that in elderly patients and fat patients even little injuries could cause fractures, so physicians should pay more attention to these patients. Conclusion: Ankle injuries following a trauma should be evaluated regarding the OAR to gain time in the emergency department and patients will take less radiation and also it could be more cost effective.

Keywords: Emergency, Ottawa Ankle Rules, Trauma

Doi: 10.17363/SSTB.2023/ABCD89/.48.2


ACİL SERVİSE AYAK BİLEĞİ BURKULMASI SEBEBİYLE BAŞVURAN HASTALARDA OTTAWA AYAK BİLEĞİ KRİTERLERİNİN DEĞERLİLİĞİ

Amaç: Çalışmamızda, Ottawa Ayak bileği Kurallarının (OAK) türk toplumunda geçerliliğini araştırmayı amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmamızda, 17 Ekim 2016 -17 Ocak 2017 tarihleri arası acil servise ayak bileği travması sebebiyle başvuran 208 hasta değerlendirildi. Değerlendirmeye alınan bütün hastalardan ayak bileği grafisi istendi. OAK karşılama durumu ile direk grafi sonuçları karşılaştırıldı. Ek olarak; hastaların yaş, cinsiyet, travmanın şekli, travmanın gerçekleşme mekanizması, ortopedi konsültasyonu istenip-istenmediği, atele alınma durumu değerlendirilmeye alındı. Veriler SPSS 16.0 programıyla analiz edildi. Bulgular: Hastaların bulguları incelendiğinde; 208 hastanın 2’sinde OAK göre direk grafi endikasyonu yoktu ve bu hastaların direk grafilerinde fraktur saptanmadı. OAK göre direk grafi endikasyonu olan 206 vakanın, 33’ünde fraktur hattı izlenmişti. Yapılan çalışmanın sonucunda, OAK’ın Türk toplumu için sensitivitesi %100 spespifitesi %27 olarak bulunmuştur. OAK’ın %25 oranında gereksiz tetkiki engelleyebileceği görülmektedir. Hastalar yaşlandıkça ve kilosu arttıkça oluşan ayak bileği sakatlanmalarının ciddiyetinin arttığı görülmüştür. Sonuç: Ayak bileği burkulmalarında; radyografilerin OAK dikkate alınarak çekilmesi, hastalara verilecek radyasyon miktarının azalması yanında, acil servisler açısından zaman kazancı, maliyetin azalmasını sağlayacağı düşüncesi doğmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Acil, Ottawa Ayak Bileği, Travma

Doi: 10.17363/SSTB.2023/ABCD89/.48.2


261