Year:2016   Issue: 19   Area: SPOR BİLİMLERİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 285

Ziya KADİROĞLU

THE EFFECTS OF ANXIETY LEVELS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT TEACHERS ON THEIR HEALTHY LIFESTYLE BEHAVIORS

The purpose of this study is to investigate the effects of anxiety levels of physical education and sport teachers on their healthy lifestyle behaviors. For that purpose, a total of 208 (Bay:104 – Bayan: 104) physical education and sport teachers who have been working at the center of Adana province participated in this study voluntarily. Health Promoting Lifestyle Profile II developed by Walker et al., (1996), and State Trait Anxiety Inventory developed by Spielberger and Gorsuch (1964) were used in the study. The data were analyzed by using SPSS 16.0 Package Program, and the significance level was determined to be 0.05. According to results of this study, when the answers were examined for 5th, 6th, 14th, 38th, 48th and 52nd items of the Health Promoting Lifestyle Profile II, it has been found that while there is a significant relationship between men and women, there isn't a significant relationship between men and women in terms of other items. When the answers were examined for 3rd, 7th, 9th, 10th, 13th, 15th, 16th, 28th, 31st, 32nd, 33rd and 34th items of the State Trait Anxiety Inventory, it has been stated that while there is a significant relationship between men and women, there isn't a significant relationship between men and women in terms of other items. Also, it has been found that there is a significant relationship between age and healthy lifestyle behaviors (p<0.01), between frequency of sports and healthy lifestyle behaviors (p<0.01), between frequency of sports and state-trait anxiety (p<0.01), between healthy lifestyle behaviors and state-trait anxiety (p<0.05). In conclusion, taking into consideration the results of this study and current literature, it has been established that people with higher anxiety levels have lower profile of healthy lifestyle than the people with normal anxiety levels. In this context, it has been specified that there is a positive relationship between healthy lifestyle profile and anxiety levels, and anxiety levels can affect people's healthy lifestyle profiles. Improving the opportunities provided to physical education and sport teachers can decline their anxiety levels and it is also thought that they can make various sociological and psychological contributions to physical education and sport teachers.

Keywords: Health Promoting Lifestyle, Anxiety, Sport Teachers, Sport

Doi: 10.17363/SSTB.20161919747


BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMLERİ VE KAYGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Bu çalışmanın amacı Beden Eğitimi ve Spor öğretmenlerinin sağlıklı yaşam biçimleri ve kaygı düzeylerinin belirlenmesidir. Bu araştırmanın evrenini Adana il merkezinde görev yapan Beden Eğitimi ve Spor öğretmenleri oluşturmuştur. Bu amaç için araştırmaya 208 Beden Eğitimi ve Spor öğretmeni gönüllü olarak katılmıştır. Araştırma sonuçlarının nitelikli olabilmesi için katılan denek sayılarının (Bay:104 – Bayan:104) eşit sayıda olmasına dikkat edilmiştir. Çalışmada katılımcıların Sağlıklı yaşam biçimini belirlemek amacıyla Walker ve arkadaşları (1996) tarafından geliştirilen Yaşam Profili ölçeği ve sürekli kaygı düzeylerini belirlemek amacıyla Spielberger ve Gorsuch (1964) tarafından geliştirilen Durumluk Sürekli Kaygı Envanteri kullanılmıştır. Veriler SPSS 16.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir ve anlamlılık düzeyi p>0.05 olarak belirlenmiştir. Katılımcıların verdikleri cevaplar Yaşam Profili II Teşvik Sağlık ölçeğinin 5, 6, 14, 38, 48 ve 52 maddeleri arasında faktörler açısından incelenmiştir. Bu maddelerin sonuçlarına göre, kadınlar ve erkekler arasında p>0.05 düzeyinde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir ancak ölçeğin diğer maddeleri arasında anlamlı farklılık tespit edilememiştir. Katılımcıların sürekli kaygı ölçeğinin 3.,7., 9., 10., 13., 15., 16., 28., 31, 32., 33. ve 34. maddelerine verdikleri cevaplara göre kadınlar ve erkekler arasında p>0.05 düzeyinde anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir ancak ölçeğin diğer maddeleri arasında anlamlı farklılıklara rastlanmamıştır. Ayrıca, yaş ve sağlıklı yaşam davranışları arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p <0.01). Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin sürekli kaygı sıklığı arasında, spor sıklığı ve sağlıklı yaşam biçimi davranışları (p <0.01) arasında anlamlı farklılıkların olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak bu çalışmada elde edilenler dikkate alındığında; normal kaygı düzeyine sahip insanların, daha yüksek kaygı düzeyine sahip olan insanlara göre daha sağlıklı yaşam biçiminin olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda, sağlıklı yaşam profili ve kaygı düzeyleri arasında pozitif bir ilişki olduğu belirtilmiştir, ve kaygı düzeyleri insanların sağlıklı yaşam profillerine etkisinin olduğunu söylenebilmektedir. Bu bağlamda beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin kaygı düzeylerini düşürmek amacıyla çeşitli sosyolojik ve psikolojik destekler sağlanabilir ve imkanları daha arttırabilir böylelikle kaygı düzeylerinin düşebileceği ifade edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Sağlıklı Yaşam, Kaygı, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni, Spor

Doi: 10.17363/SSTB.20161919747


69