Year:2023   Issue: 48   Area: SPOR YÖNETİCİLİĞİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 612

Tuba DENİZCİ ORCID Icon,Sezai GÜLTEK ORCID Icon,Nusret GÜNGÖR ORCID Icon

THE EFFECT OF SPORTS ON UNIVERSITY STUDENTS' ANGER EXPRESSION STYLES

Aim: The aim of this study is to investigate the anger levels and anger expression styles of university students who do and do not do sports. The population of this cross-sectional study was consisted of 26373 students studying at Inönü University during the fall semester of the 2022-2023 academic year, while the sample of the study was 304 university students, 143 of whom were men and 161 of whom were women, who were randomly selected from the population and volunteered to participate in the study. The State-Trait Anger Expression Inventory (STAXI) was used to evaluate the anger expression styles of the participants. The data collected were analyzed using the IBM SPSS (version 25.0, NY) statistical package program. After testing the normality distributions of the data with Shaphiro Wilks test and Levene's tests, independent sample t-test was used for pairwise comparisons and one-way ANOVA test was used for comparing more than two variables. While a statistically significant difference was found only between the age and grade of the participants and their anger expression styles, no difference was found between the anger expression styles of gender, educational status of parents, number of siblings and status of doing sports. The anger expression style of university students does not change according to the state of doing sports, but varies according to their age and grade. Since the university years are the last educational periods before individuals fully participate in business and social life, it is believed that providing training for university students by experts on anger, anger expression styles and anger control at certain times will be effective for them to control these destructive and negative emotions, express their anger more accurately and without being destructive, and thus contribute to the prevention of many negative events caused by interpersonal conflicts.

Keywords: Anger, Anger Management, University, Sports

Doi: 10.17363/SSTB.2023/ABCD89/.48.3


SPORUN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖFKE İFADE TARZLARINA ETKİSİ

Amaç: Bu çalışmanın amacı, spor yapan ve yapmayan üniversite öğrencilerinin öfke ifade tarzlarının incelenmesidir. Kesitsel tipteki bu çalışmanın evrenini 2022-2023 eğitim öğretim yılı güz döneminde İnönü Üniversitesi’nde öğrenim gören 26373 öğrenci oluştururken, çalışmanın örneklemini evrenden rastgele yöntemle seçilen ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan 143’ü erkek, 161’i de kadın olmak üzere toplam 304 üniversite öğrencisi oluşturmuştur. Katılımcıların öfke ifade tarzlarını değerlendirmek için Sürekli Öfke-Öfke İfade Tarzı Ölçeği (SÖÖTÖ) kullanıldı. Veriler IBM SPSS (sürüm 25.0, NY) istatistik paket programı kullanılarak analiz edildi. Verilerin normallik dağılımları Shaphiro Wilks testi ve Levene’s testleri ile sınandıktan sonra ikili karşılaştırmalarda bağımsız örneklem t-testi, ikiden fazla değişkenin karşılaştırılmasında ise tek yönlü ANOVA testi kullanıldı. Katılımcıların sadece yaş ve sınıfları ile öfke ifade tarzları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanırken, cinsiyet, ebeveynlerin eğitim durumu, kardeş sayısı ve spor yapma durumlarının öfke ifade tarzları arasında herhangi fark saptanmadı. Üniversite öğrencilerinin öfke ifade tarzı spor yapma durumuna göre değişiklik göstermemekte olup, yaş ve sınıflarına göre değişiklik göstermektedir. Üniversite yılları bireylerin iş ve sosyal hayata tam olarak katılmadan önceki son eğitim dönemleri olduğundan öfke ifade tarzları ve kontrolü hakkında uzman kişiler tarafından üniversite öğrencilerine yönelik belirli zamanlarda eğitimler verilmesinin bireylerin bu yıkıcı ve olumsuz duyguları kontrol etme, öfkelerini daha doğru ve yıkıcı olmadan ifade etmede etkili olacağı ve bu sayede kişiler arası çatışmalardan kaynaklı olumsuz birçok olayın önlenmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Öfke, Öfke Kontrolü, Üniversite, Spor

Doi: 10.17363/SSTB.2023/ABCD89/.48.3


95