Year:2024   Issue: 51   Area: HEMŞİRELİK BİLİMLERİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 643

Merve YAZAR ORCID Icon,Berna BAYIR ORCID Icon

THE EFFECT OF NURSES' CULTURAL INTELLIGENCE LEVELS TOWARDS PATIENTS FROM DIFFERENT CULTURES ON PATIENT CARE BEHAVIORS

Aim: This study was conducted to examine the effect of nurses' cultural intelligence levels towards patients from different cultures on patient care behaviors. Method: The population of the cross-sectional study, which is one of the analytical research types, consisted of Turkish citizen nurses over the age of 18 working in Konya. The research was collected by random sampling method, one of the non-probability sampling methods. Using the G*Power 3.1 package program, the sample size was determined as a minimum of 170 people for an effect size of 0.5, 95% confidence interval and 5% margin of error and 177 people were included. The sample of the study consisted of nurses who were actively working in Konya, had high school or higher education level, owned at least one technological device and could use internet networks. The research data were obtained with the Introductory Information Form, Cultural Intelligence Scale (CQS) and Caring Behaviours Scale-24 (CBI-24). Results: It was determined that 80.2% of the nurses participating in the study were women, 48% were in the age range of 25-34 years, 86.4% had a university or higher education level. The mean total score of CBI-24 was 127.06±14.09 and the mean total score of CQS was 94.92±16.62. A significant difference was found between nurses' age, marital status, family type and origin and CQS total mean scores (p<0.05). There was a significant difference between the origins of the nurses and their CBI-24 total mean scores (p<0.05). There is a weak and positive relationship between nurses’ mean CBI-24 scores and CQS scores (p<0.05). Conclusion: As a result of the study, it was determined that the cultural intelligence level of nurses was at a good level and the level of caring behaviours was at a moderate level, and it was seen that as the level of cultural intelligence increased, caring behaviours also increased.

Keywords: Caring Behaviours, Nursing, Cultural Intelligence

Doi: 10.17363/SSTB.2024/ABCD89/.51.2


HEMŞİRELERİN FARKLI KÜLTÜRDEN OLAN HASTALARA YÖNELİK KÜLTÜREL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN HASTA BAKIM DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ

Amaç: Bu araştırma hemşirelerin farklı kültürden olan hastalara yönelik kültürel zekâ düzeylerinin hasta bakım davranışları üzerine etkisini incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yöntem: Analitik araştırma türlerinden kesitsel tipte olan araştırmanın evrenini Konya’da çalışan 18 yaş üstü Türk vatandaşı olan hemşireler oluşturmuştur. Araştırma olasılıksız örnekleme yöntemlerinden gelişi güzel örnekleme yöntemiyle toplanmıştır. Örneklem büyüklüğü G*Power 3.1 paket programı kullanılarak, 0,5 etki büyüklüğü, %95 güven aralığı ve %5 hata payı için minimum 170 kişi olarak belirlenmiş ve 177 kişi dahil edilmiştir. Araştırmanın örneklemini Konya’da aktif olarak çalışan, lise ve üzeri eğitim düzeyine sahip, en az bir teknolojik cihaza sahip olan ve internet ağlarını kullanabilen hemşireler oluşturmuştur. Araştırma verileri Tanıtıcı Bilgi Formu, Kültürel Zekâ Ölçeği (CQS) ve Bakım Davranışları Ölçeği–24 (CBI-24) ile elde edilmiştir. Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelerin %80.2’si kadın, %48’i 25-34 yaş aralığında % 86.4’ü üniversite veya üzeri eğitim düzeyine sahiptir. CBI-24 toplam puan ortalaması 127.06±14.09, CQS toplam puan ortalaması 94.92±16.62 olarak bulunmuştur. Hemşirelerin yaş, medeni durum, aile tipi ve köken ile CQS toplam puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<0.05). Hemşirelerin kökenleri ile CBI-24 toplam puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde farklılık tespit edilmiştir (p<0.05). Hemşirelerin CBI-24 puan ortalamaları ile CQS puan ortalamaları arasında zayıf ve pozitif yönlü bir ilişki bulunmaktadır (p<0.05). Sonuç: Araştırma sonucunda hemşirelerin kültürel zekâ düzeylerinin iyi düzeyde ve bakım davranışları düzeyinin orta düzeyde olduğu belirlenmiş, kültürel zekâ düzeyleri arttıkça bakım davranışlarının da arttığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Bakım Davranışları, Hemşirelik, Kültürel Zekâ

Doi: 10.17363/SSTB.2024/ABCD89/.51.2

Page Range: 19-33


79