Year:2014   Issue: 11   Area: SPOR BİLİMLERİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 113

Yunus TORTOP , Ali İhsan AKSU, İrfan YILDIRIM

THE DETARMINATION OF EFFECT ON STATIC AND DYNAMIC STABILITY DURING 12 WEEKS WHIRLING DERVISH TRAINING

The aim of this study was to determine the effect of static and dynamic stabilty characteristics of a 12 week long Whirling Dervish training exercises program on some physical fitness parameters of young men. 40 healthy non-sportmen man who studied at Afyon Kocatepe University during 2012-2013 Academic Year volunteered to participate in this study. From those students, experimental (N-20) and control (N-20) groups were formed at random. The control group didn’t do any exercises and continued their daily routine. On the other hand, the experimental group performed Whirling Dervish training exercises three days in every week for 12 weeks. Each session lasted for 60-75 minutes, and the intensity of the heart rates was between 50% and 70%. The data analysis was conducted using SPSS 18.0, and arithmetical average and standard deviation value of all the data were also calculated. A Paired Sample T- Test was conducted to determine the differences between intragroup pre-test and post-test values of the subjects. An Independent Sample T-Test was carried out to exomine the differences between the groups. The significance level was determined as 0.05 and 0.01. In this study, static balance (number of fall) and dynamic balance (seconds) values were statistically highly significant differences (p<0,05). In conclusion, it was determined that a 12-week Whirling Dervish training exercises program caused positive changes in the properties of static and dynamic balance.

Keywords: Whirling Dervish, Static Stability, Dynamic Stabilty


12 HAFTALIK SEMAZEN EĞİTİMİ ÇALIŞMALARININ STATİK VE DİNAMİK DENGE ÜZERİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ

Bu çalışmada, genç erkeklerde 12 hafta uygulanan semazen eğitimi egzersizlerinin, statik ve dinamik denge özelliklerine etkisinin belirlenmesi amaçlandı. Araştırmaya 2012-2013 akademik yılında, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğrenim gören ve aktif sporcu olmayan 40 sağlıklı erkek öğrenci gönüllü olarak katıldı. Bu öğrencilerden rastgele deney grubu (N=20) ve kontrol grubu (N=20) oluşturuldu. Kontrol grubuna herhangi bir egzersiz yaptırılmadı ve günlük yaşamlarına devam etmeleri sağlandı. Deney grubuna ise 12 hafta, haftada 3 gün, hedef kalp atım sayılarının % 50-70’i şiddetinde ve 60-75 dakika arasında semazen eğitimi çalışması yaptırıldı. Araştırma verilerinin analizleri; SPSS 18,0 istatistik paket programında yapıldı. Tüm verilerin aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları belirlendi. Deneklerin grup içi I. ve II. ölçüm değerlerinin arasındaki farklılıkların tespitinde Paired-Samples t testi, gruplar arası değerlendirmelerde ise, Independent-Samples t testi kullanıldı. Anlamlılık düzeyi 0,05 ve 0,01 olarak belirlendi. Bu çalışmada statik denge (düşme sayısı) ve dinamik denge (saniye) değerlerinde istatistiki açıdan ileri derecede anlamlı farklılıklar tespit edildi (p<0,01). Bu çalışmada, genç erkeklerde 12 hafta uygulanan semazen eğitimi egzersizlerinin, statik ve dinamik denge özelliklerinde olumlu değişiklikler meydana getirdiği belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Semazen, Statik Denge, Dinamik Denge


35