Year:2015   Issue: 17   Area: DİĞER TIP BİLİMLERİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 254

Ömer ERDOĞAN , İlknur TÜTÜNCÜ

STUDYING THE RELATIONSHIP AMONG BODY IMAGE, EATING ATTITUDE AND THE LEVEL OF BUILDING CLOSE RELATIONSHIP OF UNIVERSITY STUDENTS

The aim of this study is to present the relationship among level of satisfaction with body organs, eating attitudes and level of building close relationship of university students and find out whether there is a difference between the groups in terms of gender and body-mass index. 230 students 196 of whom were women and 34 of whom were men studying nursing at Kastamonu University Fazıl Boyner School of Health in 2009-2010 Academic Year were included in the study. Materials used for data collection are “Relational Assessment Scale” developed by Snell and Finney (1993) and translated into Turkish by Hamarta (2004), "Eating Attitudes Test" developed by Garfinkel and Garfinkel (1979) and translated into Turkish and validity and reliability study of which was carried out by Savaşır and Erol (1989) and "Body Perception Scale" developed by Secord and Jurard (1953) about body image and translated into Turkish by Hovardaoğlu (1993). Analysis of the data collected has shown that there is a relationship among satisfaction with body organs, eating attitude and building a close relationship. Moreover, participants with abnormal eating attitudes are less satisfied with their bodies and display more relational depression and relational obsessive thoughts in their close relationships and these participants also have less relational self-esteem.

Keywords: Body Image, Eating Attitudes, Close Relationship, University Students

Doi: 10.17363/SSTB.20151714052


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN ALGISI, YEME TUTUMU VE YAKIN İLİŞKİ KURMA DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin beden görüntüsünden memnuniyet düzeyi, yeme tutumu ve yakın ilişki kurma düzeyleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymak, ayrıca cinsiyete ve beden kitle indeksine göre gruplar arasında farklılaşma olup olmadığını incelemektir. Çalışmaya 2009-2010 eğitim-öğretim döneminde Kastamonu Üniversitesi Fazıl Boyner Sağlık Yüksekokulu’nda okuyan 196’sı kadın 34’ü erkek olmak üzere toplam 230 öğrenci katılmıştır. Veri toplamak amacıyla, Snell ve Finney (1993) tarafından geliştirilen ve Türkçeye Hamarta (2004) tarafından çevrilen “İlişkisel Değerlendirme Ölçeği”, Garfinkel ve Garfinkel (1979) tarafından geliştirilen ve Savaşır ve Erol (1989) tarafından Türkçeye çevirisi ve geçerlilik güvenirlik çalışması yapılan “Yeme Tutum Testi” ve beden imajıyla ilgili Secord ve Jourard (1953) tarafından geliştirilen ve Türkçeye Hovardaoğlu (1993) tarafından çevrilen “Vücut Algısı Ölçeği” kullanılmıştır. Toplanan verilerin analizi sonucunda beden görüntüsünden memnuniyet, yeme tutumu, yakın ilişki kurma arasında ilişki olduğu bulunmuştur. Ayrıca, anormal yeme tutumu gösteren katılımcıların bedenlerinden daha az memnun oldukları ve bu kişilerin yakın ilişkilerinde daha fazla ilişkisel depresyon, ilişkisel saplantılı düşünce gösterirken yine bu kişilerin ilişkisel benlik saygılarının daha düşük olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Beden Algısı, Yeme Tutumu, Yakın İlişki Kurma, Üniversite Öğrencileri

Doi: 10.17363/SSTB.20151714052


209