Year:2015   Issue: 17   Area: SPORCUDA PERFORMANS GELİŞTİRME

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 248

Sevde Mavi VAR , Semiyha TUNCEL, Levent VAR

SOME EFFECTS OF HIGH RHYTHM MUSIC ON TAEKWONDO PLAYERS’ PERFORMANCES

The purpose of this study is to determine the some effects of high rhythm music on taekwondo players’ performances. The model of research was experimental design with pretest posttest and control group. The experimental subjects consist of total 16 taekwondo players of national taekwondo level (n=16) with 8 women, 8 men. The subjects were divided into two groups as control group (n=8) and experimental group (n=8). The mean age of the subjects is x =21,56. Match analysis form and „The Adaptation Study of Dispositional Flow Scale-2‟ (Aşçı ve diğ., 2007) are used to collect data in this research. The study took two days. The first day the both groups played taekwondo match without listening music. The second day, experimental group listened to high rhythm music before the match. The control group did not listen to music. Later on the both groups played match and recorded to the tape. The recorded matches were analysed by the investigator and experts. At the end of the research the high rhythm music effected to experimental group on the increasing technical implementations is significant [t(7) 3,8, p<.05]. In addition it was seen that there was an increase in the total points received in the match, the technical, the number of attacks and emotional feelings among taekwondo players with high rhythm music. But these increases were not significantly high.

Keywords: Performance, High Rhtyhm Music, Taekwondo

Doi: 10.17363/SSTB.20151714049


HIZLI TEMPO MÜZİĞİN TAEKWONDOCULARIN PERFORMANSLARI ÜZERİNDEKİ BAZI ETKİLERİ

Bu çalışmanın amacı hızlı tempo müziğin taekwondocuların performansları üzerindeki bazı etkilerini belirlemektir. Araştırmanın modeli öntest-sontest ve kontrol gruplu deneysel desendir. Çalışma grubu milli takım düzeyindeki 8 kadın, 8 erkek olmak üzere toplam 16 sporcu oluşturmuştur (n=16). Sporcular kontrol grubu (n=8) ve deney grubu (n=8) olarak iki gruba ayrılmışlardır. Sporcuların yaş ortalamaları x=21,56’dır. Araştırmada veri toplama tekniği olarak maç analiz formu ve ‘Durumluk Optimal Performans Duygu Durum Ölçeği-2 (Aşçı,2007)’ kullanılmıştır. Sporcular birinci gün müzik dinlemeden 3 round maç yapmışlar ve maçın hemen sonrasında kendilerine verilen Durumluk Optimal Performans Duygu Durum Ölçeği-2 (DOPDDÖ-2) uygulanmıştır. İkinci gün kura yöntemi ile belirlenen deney grubundaki sporculara maçtan hemen önce, sporcu pasif durumda içsel motivasyonu yükseltme sürecinde (ring kenarında maça çıkmadan hemen önce) mp3 çalarla hızlı tempo mehter marşının remix versiyonu 1 kez dinletilmiş ve hemen maça çıkarılmışlardır. Üç roundluk maçın bitiminde sporculara yeniden DOPDDÖ-2 uygulanmıştır. Sporcuların maçları iki gün boyunca kameraya alınıp, geliştirilen maç analiz formuna göre değerlendirmeleri yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda hızlı tempo müziğin taekwondocuların kontrol ve deney grubu arasında toplam teknik uygulama değerlendirmesi açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmıştır [t(7)3,8, p<.05]. Deney grubunda maç içerisinde aldıkları toplam puanlar, teknik uygulama, atak sayıları ve duygu durumlarında artış görülmüştür. Fakat bu artışlar istatistiksel olarak anlam ifade etmemektedir.

Anahtar Kelimeler: Performans, Hızlı Tempo Müzik, Taekwondo

Doi: 10.17363/SSTB.20151714049


49