Year:2020   Issue: 34   Area: TEMEL TIP BİLİMLERİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 478

Necati OZPINAR ORCID Icon,Tugba KAYA ORCID Icon,Zekeriya YELBOGA ORCID Icon,Nuryil YILMAZ ORCID Icon,Semra OZCELIK ORCID Icon

SEROPREVALANCE OF TOXOPLASMA GONDII INFECTION AMONG PSYCHIATRIC DISEASES

Aim; This study aims to investigate the seroprevalence of Toxoplasma gondii in psychiatric patient patient groups. Methods; To define anti- Toxoplasma gondii IgG and anti- Toxoplasma gondii IgM antibodies seropositivity and determine the seroprevalence of toxoplasmosis in patients presenting at the Psychiatry outpatient clinic of Healthcare Application and Research Hospital, Sivas Cumhuriyet University were use ELISA method. 175 psychiatric patients (65 patients with schizophrenia, 46 Depression and 64 Bipolar Affective Disorder) aged from 18-80 years old and samples from 100 the same age range healthy individuals as a control group. Results; Anti-Toxoplasma gondii IgG antibody was found positive in 33 (50.76%) of 65 schizophrenia patients, in 24 (52.17%) of 46 depression patients and 30 (46.87%) of 64 BAD patients. This rate was determined as 25 (25%) in the control group. anti-Toxoplasma gondii IgM antibody was found in 4 (6.15%) of 65 patients with schizophrenia and 5 (7.81%) of BAD patients. anti-Toxoplasma gondii IgM antibody was not found in 46 depression patients. This rate was determined as 1 (1%) in the control group. Conclusions; The prevalence of Toxoplasma gondii infection in patients with schizophrenia and bipolar disorder was significantly higher compared to the control group. Measurement of anti-Toxoplasma antibodies in psychiatric disorders enables the evaluation of the disease and the timely initiation of treatment. It was concluded that Toxoplasma gondii infection may be a risk factor in patients with psychiatric disorders.

Keywords: T. Gondii, Psychiatric Disorders, Seroprevalance, ELISA

Doi: 10.17363/SSTB.2020.34.4


PSİKİYATRİK HASTALARDA TOXOPLASMA GONDII SEROPREVALANSI

Amaç: Bu çalışmada psikiyatrik hasta gruplarında Toxoplasma gondii seroprevalansının araştırılması amaçlandı. Metot: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi psikiyatri polikliniğine başvuran hasta gruplarında Toxoplasma gondii seroprevalansının belirlenmesi için, ELISA yöntemi ile anti-Toxoplasma gondii-IgG ve anti-Toxoplasma gondii-IgM antikorlarının varlığı araştırıldı. Çalışmada 18-80 yaş arası, 175 psikiyatrik hasta (65 şizofreni hastası, 46 Depresyon ve 64 Bipolar Affektif Bozukluk(BAD)) ve aynı yaş grubundaki 100 sağlıklı bireyler kontrol grubu olarak belirlendi. Bulgular: Toxoplasma gondii IgG antikorları 65 şizofreni hastasının 33'ünde (% 50.76), 46 depresyon hastasının 24'ünde (% 52.17) ve 64 BAD hastasının 30'unda (% 46.87) pozitif bulundu. Bu oran kontrol grubunda 25 (% 25) olarak belirlendi. Toxoplasma gondii IgM antikorları şizofreni tanılı 65 hastanın 4'ünde (% 6.15) ve BAD hastalarının 5'inde (% 7.81) bulundu. 46 depresyon hastasında toksoplazma IgM antikorları bulunmadı. Bu oran kontrol grubunda 1 (% 1) olarak belirlendi. Sonuç: Şizofreni ve bipolar bozukluğu olan hastalarda Toxoplasma gondii enfeksiyonu prevalansı kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek bulundu. Psikiyatrik bozukluklarda anti-Toxoplasma gondii antikorlarının ölçümü, hastalığın değerlendirilmesine ve tedavinin zamanında başlatılmasına olanak tanımaktadır. Toxoplasma gondii enfeksiyonunun, psikiyatrik bozukluğu olan hastalarda risk faktörü oluşturabileceği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: T. Gondii, Psikiyatrik Hastalıklar, ELISA

Doi: 10.17363/SSTB.2020.34.4


191