Year:2024   Issue: 51   Area: DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 629

Didar ÇOLAKOĞLU ORCID Icon,Ülkü Sibel BENLİ ORCID Icon,Seda KİBAROĞLU ORCID Icon,Eda DERLE ORCID Icon,Ufuk CAN ORCID Icon,Münire KILINÇ ORCID Icon

OUTCOMES OF WARFARIN THERAPY FOR SECONDARY PREVENTION OF ISCHEMIC STROKE: A RETROSPECTIVE, FOLLOW-UP STUDY

Aim: Anticoagulant prophylaxis is recommended because cardioembolic ischemic stroke is associated with worse functional outcomes, increased recurrence rates, and higher mortality. This study aimed to investigate the rates of recurrent ischemic attacks and bleeding complications in patients receiving warfarin following ischemic stroke. Method: In this retrospective analysis, a total of 181 individuals who were initiated on warfarin therapy following an ischemic stroke were included in the study. These patients were subsequently monitored for a duration spanning from 1 month to as long as 16 years. The acute ischemic stroke diagnosis was established using the Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment classification criteria. Patient follow-up periods, international normalized ratio (INR) levels, ischemic events, and bleeding were recorded and evaluated. Results: In the patient cohort, 97 (53.6%) were women and 84 (46.4%) were men. The recurrent ischemic stroke rate was 7.2%, major bleeding rate was 3.3%, and minor bleeding rate was 12.7%. While the average INR value during recurrent ischemic stroke was 1.69±0.31, the average INR value during bleeding complications was observed to be 3.15±1.38. The rate of minor bleeding was related to duration of warfarin use and non-valvular atrial fibrillation. Conclusion: Our results show that long-term warfarin use and non-valvular atrial fibrillation are risk factors for bleeding.

Keywords: Ischemic Stroke, Warfarin, Anticoagulant, Ischemic Attacks

Doi: 10.17363/SSTB.2024/ABCD89/.51.3


İSKEMİK İNMENİN İKİNCİL KORUNMASINDA VARFARİN TEDAVİSİNİN SONUÇLARI: RETROSPEKTİF BİR TAKİP ÇALIŞMASI

Amaç: Kardiyoembolik iskemik inme daha kötü fonksiyonel sonuçlar, artmış nüks oranları ve daha yüksek mortalite ile ilişkili olduğu için antikoagülan profilaksisi önerilmektedir. Bu çalışmanın amacı, iskemik inme sonrası varfarin alan hastalarda tekrarlayan iskemik atak oranlarını ve kanama komplikasyonlarını araştırmaktır. Yöntem: Bu retrospektif çalışmaya iskemik inme sonrası varfarin başlanan ve 1 ay ile 16 yıl arasında takip edilen 181 hasta dahil edildi. Akut iskemik inme tanısı Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment sınıflamasına göre konuldu. Hastaların takip süreleri, uluslararası normalleştirilmiş oran (INR) düzeyleri, iskemik olaylar ve kanama kaydedildi ve değerlendirildi. Bulgular: Hasta kohortunun 97'si (%53.6) kadın ve 84'ü (%46.4) erkekti. Tekrarlayan iskemik inme oranı %7,2, majör kanama oranı %3,3 ve minör kanama oranı %12,7 idi. Tekrarlayan iskemik inme sırasında ortalama INR değeri 1.69±0.31 iken, kanama komplikasyonları sırasında ortalama INR değeri 3.15±1.38 olarak gözlendi. Minör kanama oranı varfarin kullanım süresi ve non-valvüler atriyal fibrilasyon ile ilişkiliydi. Sonuç: Sonuçlarımız uzun süreli varfarin kullanımının ve non-valvüler atriyal fibrilasyonun kanama için risk faktörü olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: İskemik İnme, Varfarin, Antikoagülan, İskemik Ataklar

Doi: 10.17363/SSTB.2024/ABCD89/.51.3

Page Range: 34-48


61