Year:2022   Issue: 46   Area: HEMŞİRELİK BİLİMLERİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 602

Serap TÜRKYILMAZ ORCID Icon,Nevin AKDOLUN BALKAYA ORCID Icon

KNOWLEDGE, THOUGHTS AND PRACTICES OF HEALTH PERSONNEL REGARDING POSTPARTUM BLUES: A CROSS-SECTIONAL STUDY

Aim: This descriptive study was conducted in order to determine the knowledge, opinions and practices of health personnel about postpartum blues. Method: The study was conducted with 53 nurses/midwives, 29 family physicians and 2 family physician specialists working in primary health care institutions, and 29 nurses/midwives, 6 obstetricians and 6 pediatricians working in the obstetrics and pediatric clinics in Söke district of Aydın. It was carried out in a total of 125 health personnel. Data were collected according to self-report of participants with a questionnaire following official and personnel permissions. Data were evaluated with Chi-Square, Fisher Exact Chi-Square, Kruskal Wallis H and Mann Whitney-U tests and p< 0.05 was considered significant. Results: Participants’ mean age was 39.78±7.31 years and duration of work was 17.40±7.81 years; 81.6% were women and 44.8% had a bachelor's degree. 70% of the participants who stated that they knew about postpartum blues (56%) and obtained their knowledge from vocational training (67.1%) had moderate level of postpartum blues knowledge. 66.4% of the participants see postpartum blues as a health problem, 63.6% care about helping the mother and 80% think that health personnel should be trained. 45.6% of the participants encountered postpartum blues and provided spousal and family support (61.4%), but they considered themselves inadequate (79.2%) in this regard. The knowledge and practices of all health personnel working in the community health center and pediatric clinics, as well as nurses/midwives working in the 1st and 2nd levels are insufficient (p<0.05). Conclusion: Health personnel have a positive thought about postpartum blues, but their knowledge and practices are insufficient and affected by institutional, professional and individual factors. It is important to support health personnel serving mothers with planned and continuous trainings before and after graduation, and to make arrangements to increase their awareness.

Keywords: Health Personnel, Postpartum Blues, Knowledge, Thought, Behaviour

Doi: 10.17363/SSTB.2022/ABCD89/.46.2


SAĞLIK PERSONELİNİN POSTPARTUM HÜZÜN İLE İLGİLİ BİLGİ, DÜŞÜNCE VE UYGULAMALARI: KESTİSEL BİR ÇALIŞMA

Amaç: Araştırma, sağlık personelinin postpartum hüzün ile ilgili bilgi, düşünce ve uygulamalarını belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Yöntem: Çalışma, Aydın'ın Söke ilçesindeki 1. basamak sağlık kuruluşlarında çalışan 53 hemşire/ebe, 29 aile hekimi, 2 aile hekimi uzmanı ile 2. basamak sağlık kuruluşlarının kadın doğum ve çocuk kliniklerinde çalışan 29 hemşire/ebe ve 6 kadın doğum ve 6 pediatri uzmanı olmak üzere toplam 125 sağlık personelinde gerçekleştirilmiştir. Veriler, soru formu ile resmi izinler, etik kurul onayı ve gönüllülerin sözlü-yazılı onamları alınarak, öz bildirime göre toplanmıştır. Veriler Ki-Kare, Fisher Kesin Ki-Kare, Kruskal Wallis H ve Mann Whitney-U testi ile değerlendirilmiş ve p<0.05 anlamlı kabul edilmiştir. Bulgular: Yaş ortalaması 39.78±7.31 ve meslekte çalışma süreleri 17.40±7.81 yıl olan katılımcıların %81.6’sı kadın ve %44.8'i lisans mezunudur. Postpartum hüznü bildiğini (%56) ve mesleki eğitimden edindiğini (%67.1) belirtenlerin %70’i orta düzeyde bilgiye sahiptir. Katılımcıların %66.4'ü hüznü bir sağlık sorunu olarak görmekte, %63.6’sı anneye yardımcı olmayı önemsemekte ve %80’i sağlık personelinin eğitilmesi gerektiğini düşünmektedir. Katılımcıların %45.6’sı postpartum hüzün ile karşılaşmış, bunların %61.4’ü eş ve aile desteği sağlamış, ancak %79.2’si bu konuda kendilerini yetersiz görmüşlerdir. Toplum Sağlığı Merkezi ve çocuk kliniklerinde çalışan tüm sağlık personelinin, ayrıca 1.ve 2.basamakta çalışan hemşire/ebelerin bilgi ve uygulamaları yetersizdir (p<0.05). Sonuç: Sağlık personeli postpartum hüzün konusunda olumlu düşünceye sahiptir, ancak bilgi ve uygulamaları yetersizdir ve kurumsal, mesleki ve bireysel faktörler etkilemektedir. Sağlık personelinin mezuniyet öncesi ve sonrası planlı ve sürekli eğitimlerle desteklenmesi ve farkındalıklarını artırmaya yönelik düzenlemelerin yapılması önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık Personeli, Annelik Hüznü, Bilgi, Düşünce, Davranış

Doi: 10.17363/SSTB.2022/ABCD89/.46.2


316