Year:2013   Issue: 9   Area: SPOR BİLİMLERİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 87

Süleyman ŞAHİN , Canan BASTIK, Hayrettin GÜMÜŞDAĞ

INVESTIGATION OF COACHES' BURNOUT LEVELS BASED ON DIFFERENT PARAMETERS

The purpose of this study is to identify theburnout levels of the coaches who work at Bursa Provincial Directorate of Youth Services and Sports. This study consists of a total of 61 coaches, 18 women and 43 men training in different sports at the Provincial Directorate. In order to measure the level of burnout, a survey, developed by Pines and Aronson in 1988 and shortened by Malach-Pines in 2008, has been conducted. The data obtained from the surveys calculated with frequency analysis, one-way analysis of variance and the Tukey test. According to the survey, significant differences were observed between the parameters of p<0.05, on the levels of burnout and gender, marital status, education level and years of service. As a consequence, statically meaningful results have been achieved in this research looking in to the burnout levels of the coaches, considering the parameters such as gender, marital status, athletes raking in international competitions and staff status. The current study has provided a good basis for identifying variables that will contribute to the sports community, but further research needs to conducted with this work.

Keywords: Coach, Burnout, Youth Services and Sports


ANTRENÖRLERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN FARKLI PARAMETRELERE BAĞLI OLARAK İNCELENMESİ

Bu çalışma Bursa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde görev yapan antrenörlerin tükenmişlik düzeylerinin belirlenmesi amaçlamaktadır. Çalışmaya, il müdürlüğünde farklı branşlarda görev yapan 18’i kadın, 43’ü erkek, toplam 61 antrenör katılmıştır. Tükenmişlik düzeyini ölçmek için Pines ve Aronson (1988) tarafından geliştirilen ve Malach-Pines (2005, 88) tarafından kısaltılarak geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları yapılmış tükenmişlik anketinden yararlanılmıştır. Anketlerden elde edilen veriler frekans analizi, tek yönlü varyans analizi ve Tukey Testi ile hesaplanmıştır. Anket sonuçlarına göre tükenmişlik düzeyi ile cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, sporcularının elde ettiği uluslararası derece, antrenörlerin kadro durumu ve hizmet yılı değişkenleri arasında p<0,05 düzeyinde anlamlı farklılık incelenmiştir. Sonuç olarak; cinsiyet, medeni durum, uluslararası alanda sporcularının derece elde etmiş olması ve kadro durumu değişkenleri açısından istatiksel olarak anlamlı sonuçlara ulaşılmıştır. Çalışmamız antrenörlerin tükenmişlik seviyelerini hangi değişkenlerin etkilediğinin bilinmesi açısından spor camiasına katkı sağlayacaktır; ancak bu konuda daha fazla çalışma yapılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Antrenör, Tükenmişlik, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü


39