Year:2012   Issue: 3   Area: SPOR BİLİMLERİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 23

Özcan SAYGIN , Gönül BABAYİĞİT İREZ, Akan BAYRAKDAR, Fatih GÜR

INVESTIGATION OF BODY COMPOSITION AND CONDITION OF DAILY LIFE, STEP NUMBER OF BOYS CHILDREN

The aim of this study, investigation of body composition and condition of daily life, step number primary school age boys. For this purpose, investigation among relations the body composition and step number, daily living condition according to age. 1073 Boys students from Muğla Center Elementary Schools were volunteered to this study aged between 8-12 years. In order to determine body mass index (BMI) formula (body weight/height ² ) were used. In order to determine the levels of step number of days with pedometer device 2 consecutive week days and 1 weekend day to a total of three days measurements were made. In order to determine condition of daily life, a questionnaire was applied on sleep time, chubu junk food eating habits, transportation, time watching tv-pc. Statistical analysis were made in the SPSS (version 17.0) packaged sortware. To determine differences occording to age one-way analysis (ANOVA), and it was used Tukey HSD test to determine which age group stems differences in as a result of anova. Pearson correlation analysis was applied to examine the relationship between the variables. According to the age of boys, height, body weight, body mass index, duration of sleep, eating habits, junk food, transportation, step counter, time spent at the beginning of television and computer variables p <0.01 level, significant differences were found. In general, it was seen that the rate of slightly overweight and overweight boys’ (slightly overweight:%18.9 and overweight:%6) were boys’ body mass index. %14.9 of boys’ number of steps were obtained “good” level and %22.9 of boys’ number of steps were found as “bad”. Moreover, there were negative relationships between BMI and sleeping time and number of steps while there was positive relationship between spending time watching TV and playing computer in boys.

Keywords: Body Composition, Physical Activity, Tv-PC, Pedometer, Nutrition, Transportation, Sleep Time, Obesity


ERKEK ÇOCUKLARIN GÜNLÜK YAŞAM KOŞULLARI, ADIM SAYILARI VE VÜCUT KOMPOZİSYONLARININ İNCELENMESİ

Bu araştırmanın amacı ilköğretim çağındaki erkek çocukların günlük yaşam koşulları, adım sayıları ve vücut kompozisyonlarının incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda yaşlara göre günlük yaşam koşulları, adım sayıları ve vücut kompozisyonu arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Araştırmaya Muğla Merkez İlköğretim okullarında öğrenci olan 8-12 yaş arası, 1073 erkek çocuk gönüllü olarak dahil edilmiştir. BKİ’nin belirlenmesinde beden kitle indeksi (BKİ) formülü (Vücut ağırlığı / Boy² ) kullanılmıştır. Fiziksel aktivite düzeylerini belirlemek için pedometre cihazı kullanılmıştır. Haftada 3 gün (2 gün hafta içi ve bir gün hafta sonu) pedometre cihazları çocukların sabah uyandığı ve akşam uyuduğu zaman aralığında takılı kalmıştır. Günlük yaşam koşullarını belirlemek için, uyku süreleri, abur cubur yemek alışkanlıkları, ulaşım, televizyon (tv)-bilgisayar (pc) başında geçirilen zaman ile ilgili sorulardan oluşan bir anket uygulanmıştır. Ölçümler SPSS 17 paket programında değerlendirilmiştir. Yaşlara göre farklılıkları belirlemek amacıyla tek yönlü varyans analizi (ANOVA), çıkan farklılıkların hangi yaş grubundan kaynaklandığını tespit etmek amacıyla Tukey HSD testi ve değişkenler arası ilişkileri incelemek amacıyla Pearson korelasyon testi yapılmıştır. Yaşlara göre erkek çocukların boy, vücut ağırlığı, beden kitle indeksi, uyku süreleri, abur cubur yeme alışkanlıkları, ulaşım, adım sayıları, televizyon ve bilgisayar başında geçirilen zaman değişkenlerinde p<0,01 düzeyinde anlamlı farklılık bulunmuştur. Genel olarak erkek çocukların beden kitle indeksi değerlendirildiğinde hafif şişman ve şişman oranının (hafif şişman:%18.9 ve şişman:%6) olduğu görülmüştür. Adım sayıları standartları incelendiğinde ise erkek çocukların %14.9 “iyi” düzeyde, %22.9’u “kötü” düzeyde olduğu saptanmıştır. Bununla birlikte, erkek çocuklarda BKİ ile uyku süresi ve adım sayıları arasında negatif yönde bir ilişki bulunurken televizyon ve bilgisayar başında vakit geçirme süreleri açısından pozitif yönde bir ilişki tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Vücut Kompozisyonu, Fiziksel Aktivite, Tv-Pc, Pedometre, Beslenme, Ulaşım, Uyku Süresi, Obezite


44