Year:2024   Issue: 51   Area: HEMŞİRELİK BİLİMLERİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 646

Remzi KARASUNGUR ORCID Icon,Betül TOSUN ORCID Icon,Ayla YAVA ORCID Icon,Aynur KOYUNCU ORCID Icon,Emine KURT CAN ORCID Icon

EVALUATION OF WOMEN'S HEALTH ANXIETY AND CHILDBEARING DESIRE DURING COVID-19 PANDEMIC

Aim: This study aims to investigate the effect of women's health anxiety level on their desire to have children during the epidemic period. Method: The Health Anxiety Inventory (HAI) and the Childbearing Motivation Scale (CMS) were used to collect data from women between the ages of 18-50. Results: Among the women participants of the study, 94.5% expressed negative impacts due to the pandemic, and 76.6% expressed a lack of desire to conceive during the period of the COVID-19 pandemic. HAI scores were higher for women who reported being significantly affected by COVID-19, those who had contracted the COVID-19 infection, those who attributed their lack of desire for children to economic reasons, and those with chronic diseases, compared to others (p=0.00, p=0.046, p=0.01, and p=0.00 respectively). It was determined that women with chronic diseases, whose spouses were unemployed, who did not desire children during the COVID-19 period, who attributed their lack of desire to economic reasons and COVID-19, who had a monthly household income below the minimum wage, and who were highly knowledgeable about COVID-19, had statistically significantly higher average scores in the sub-dimensions of childbearing motivation and negative childbearing motivation (p=0.048, p=0.01, p=0.00, p=0.00, p=0.00, and p=0.009, respectively). A moderately positive, statistically significant relationship was found between the par-ticipants' mean CMS scores and their HAI scores (r = 0.323, p < 0.01). Conclusion: It can be concluded that the presence of a chronic disease, being affected by COVID-19, having contracted COVID-19, and the reasons for not wanting to have children contribute to an increase in women's health anxiety. The majority of women participants in the study expressed a reluctance to have children during the COVID-19 period, attributing this to economic reasons, already having a large number of children, and concerns related to COVID-19. It is assessed that the health anxiety levels of these women adversely impact their inclination towards childbearing.

Keywords: Health Anxiety, Childbearing Desire, COVID-19

Doi: 10.17363/SSTB.2024/ABCD89/.51.1


COVİD-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE KADINLARIN SAĞLIK KAYGISI VE ÇOCUK DOĞURMA İSTEĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Amaç: Bu çalışma kadınların salgın döneminde sağlık kaygı düzeyinin çocuk sahibi olma isteği üzerinde etkisinin araştırılması amacıyla yapılmıştır. Yöntem: 18-50 yaş arası kadınlardan veri toplamak amacıyla Sağlık Anksiyete Envanteri (SAÖ), Çocuk Sahibi Olma Motivasyon Ölçeği (ÇSOMÖ) kullanıldı. Bulgular: Çalışmaya katılan kadınların %94.5’i pandemiden olumsuz etkilendiğini, %76.6’sı COVID-19 pandemisi döneminde çocuk sahibi olmak istemediğini beyan etmiştir. COVID-19’dan çok fazla etkilendiğini ifade eden, COVID-19 enfeksiyonu geçiren, çocuk istememe nedeni ekonomik nedenlere bağlayan ve kronik hastalığı olan kadınların SAÖ puanları diğerlerinden daha yüksekti (sırasıyla p=0,00, p=0,046, p=0,01, p=0,00). Kronik hastalığı olan, eşi çalışmayan, COVID-19 döneminde çocuk istemeyen ve istememe sebebi ekonomik nedenler ve COVID-19 olan, aylık hane geliri asgari ücret altında olan, COVID-19 hakkında fazla bilgi sahibi olan kadınların çocuk sahibi olma motivasyonu ve olumsuz çocuk sahibi olma motivasyonu alt boyut puan ortalamalarının istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu saptandı (sırasıyla p=0,048, p=0,01, p=0,00, p=0,00, p=0.00, p=0,009). Hastaların ÇSOMÖ puan ortalamaları ile SAÖ puan ortalamaları arasında pozitif yönde orta düzeyde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır (r = 0.323, p <0,01). Sonuç: Kadınların kronik hastalığa sahip olmalarının, COVID-19’dan etkilenmelerinin, COVID-19 geçirmelerinin ve çocuk sahibi olmak istememe nedenlerinin sağlık kaygısını arttırdığı söylenebilir. Çalışmaya katılan kadınların büyük çoğunluğu COVID-19 döneminde ekonomik nedenler, fazla çocuğa sahip olma ve COVID-19 sebebiyle çocuk sahibi olmak istememektedir. Kadınların sağlık kaygı düzeylerinin çocuk sahibi olma isteğini olumsuz yönde etkilediği değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık Kaygısı, Çocuk Doğurma İsteği, COVID-19

Doi: 10.17363/SSTB.2024/ABCD89/.51.1

Page Range: 1-18


83