Year:2022   Issue: 45   Area: DİĞER TIP BİLİMLERİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 583

EVALUATION OF THE IMPACT OF CLINICAL PRACTICE AND THE COVID-19 PANDEMIC ON STRESS EXPERIENCE IN STUDENTS

Esra SARI ORCID Icon,Aslı EKER ORCID Icon

Aim: With this study, it was aimed to evaluate the clinical practice and the effect of the Covid 19 pandemic on the stress experience of midwifery students. Method: The research is a descriptive survey conducted in the midwifery department of a university. The universe of the study consisted of 294 students who were educated in the midwifery department and went into clinical practice. 268 students who agreed to participate in the study formed the sample of the study. The research was carried out using the participant introduction form developed by the researchers in line with the literature. The participant introduction form consists of 13 questions including sociodemographic data, stress status and information about covid-19. Results: The 4th graders' level of stress is higher than the students in other grades. The mean age of those who gave the stress level score a 5 is higher than the other stress level scores. 76.5% of the students stated that they experienced stress before going to clinical practice. There is a statistically significant relationship between the stress level and the distance from the clinical practice area to the living area. Conclusions: The stress level of students who practice in the clinical field is different. It is very important to provide new opportunities for students, to provide psychological support and to make students feel that we are with them.

Keywords: Covid-19, Stress, Midwifery Student, Clinical Practice

Doi: 10.17363/SSTB.2022/ABCD89/.45.5


KLİNİK UYGULAMALARIN VE COVID-19 PANDEMİSİNİN ÖĞRENCİLERDEKİ STRES DENEYİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Amaç: Bu çalışma ile klinik uygulama ve Covid 19 pandemisinin ebelik öğrencilerinin stres deneyimine etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırma, bir üniversitenin ebelik bölümünde yürütülen tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini ebelik bölümünde eğitim gören ve klinik uygulamaya çıkan 294 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmaya katılmayı kabul eden 268 öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırma, literatür doğrultusunda araştırmacılar tarafından geliştirilen katılımcı tanıtım formu kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Katılımcı tanıtım formu sosyodemografik veriler, stres durumu ve covid-19 ile ilgili bilgileri içeren 13 sorudan oluşmaktadır. Bulgular: 4. sınıf öğrencilerinin stres düzeyleri diğer sınıflardaki öğrencilere göre daha yüksektir. Stres düzeyi puanı 5 verenlerin yaş ortalaması, diğer stres düzeyi puanlarından daha yüksektir. Öğrencilerin %76,5'i klinik uygulamaya gitmeden önce stres yaşadıklarını belirtmişlerdir. Stres düzeyi ile klinik uygulama alanından yaşam alanına olan mesafe arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır. Sonuç: Klinik alanda uygulamaya çıkan öğrencilerin stres düzeyleri birbirinden farklıdır. Öğrencilere psikolojik destek sağlamak ve yanlarında olduğumuzu hissettirmek için yeni fırsatlar sunmak oldukça önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Stres, Ebelik Öğrencisi, Klinik Uygulama

Doi: 10.17363/SSTB.2022/ABCD89/.45.5


178