Year:2021   Issue: 40   Area: SPORCU BESLENMESİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 526

Ediz ERDEM ORCID Icon,Serkan DÜZ ORCID Icon

EVALUATION OF THE FACTORS AFFECTING THE BODY COMPOSITION FROM THE PRE-BIRTH TO THE ADOLESAN PERIOD

Aim: The aim of this study was to examine the factors affecting body composition from prenatal period to adolescence. Method: 392 adolescents with a mean age of 15.65±1.26 years participated in the study. Participants' body mass index (BMI) was 21.37±4.48 kg/m2 in boys, 21.25±3.90 kg/m2 in girls, waist/hip ratio (WHR) was .81±.07 in boys and .74±.05 in girls. Birth weights were determined by Lubchenco's percentile values, and feeding attitudes were determined by nutritional behavior scale. Data analysis was done with IBM SPSS 25.0 package program. Descriptive statistics and Pearson correlation analysis were used to determine the relationships between variables. Results: It was observed that there was a statistically significant correlation between participants 'BMI and WHR and exercising, consuming breast milk, having febrile illness, feeding attitudes and their parents' BMI (p<0.05). Conclusion: As a result, it can be said that consuming breast milk, nutritional attitude and sports activities until adolescence can significantly balance both BMI and waist/hip ratio.

Keywords: Breast Milk, Birth Weight, Body Composition. BMI, Waist Hip Ratio, Nutrition Attitude

Doi: 10.17363/SSTB.2020/ABCD89/.39.1


DOĞUM ÖNCESİNDEN ADÖLESAN DÖNEME KADAR VÜCUT KOMPOZİSYONUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Amaç: Bu çalışmanın amacı doğum öncesi dönemden adölesan döneme kadar vücut kompozisyonunu etkileyen faktörleri incelemekti. Yöntem: Çalışmaya yaş ortalamaları 15.65±1.26 yıl olan 392 adölesan katıldı. Katılımcıların vücut kitle indeksleri (VKİ) erkeklerde 21.37±4.48 kg/m2, kızlarda ise 21.25±3.90 kg/m2, bel/kalça oranları (BKO) ise erkeklerde .81±.07, kızlarda .74±.05 idi. Doğum ağırlıkları Lubchenco’nun persentil değerleri ile, beslenme tutumları ise beslenme davranışı ölçeği ile belirlendi. Verilerin analizi IBM SPSS 25.0 paket programı ile yapıldı. Değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemede tanımlayıcı istatistikler ve Pearson korelasyon analizi kullanıldı. Bulgular: Katılımcıların VKİ ve BKO ile spor yapma, anne sütü tüketme, ateşli hastalık geçirme, beslenme tutumları ve ebeveynlerinin VKİ’leri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu görüldü (p<0.05). Sonuç: Sonuç olarak anne sütü tüketmenin, beslenme tutumunun ve adölesan döneme kadar yapılan sportif aktivitelerin hem VKİ hem de bel/kalça oranını önemli ölçüde dengeleyebildiği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Anne Sütü, Doğum Ağırlığı, Vücut Kütle İndeksi, Bel Kalça Oranı, Beslenme Tutumu

Doi: 10.17363/SSTB.2020/ABCD89/.39.1


118