Year:2022   Issue: 45   Area: HEMŞİRELİK BİLİMLERİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 586

Türkan KARACA ORCID Icon,Semiha AYDIN ÖZKAN ORCID Icon

EVALUATION OF NURSING STUDENTS' SELF-DIRECTED LEARNING READINESS LEVELS

This research was conducted in a descriptive cross-sectional type in order to evaluate the readiness for self-learning in nursing students. Method: The universe of this study consisted of 512 students studying in the nursing department of a university located in the southeast and continuing their education in the 2018-2019 academic year. In the study, the sample selection was not made and the whole universe was tried to be reached. As a data collection tool in the research; “Personal Information Form” and Self-Learning Readiness Scale” were used. Results: It was found that the students' age, gender, class, economic status and the order of choosing the nursing department significantly affected their self-learning readiness levels. The mean scores of students' readiness for self-learning were determined as 153.37±22.59. The mean score of the self-directedness subscale was 46.97±8.56, the mean score of the willingness to learn subscale was 47.74±7.36, and the mean score of the self-control subscale was 58.66±8.98. Conclusion: As a result of our study, the self-learning readiness levels of nursing students were determined just above the cut-off point, and it was found that there was a relationship between some socio-demographic characteristics.

Keywords: Nursing Student, Self-Directed Learning, Nursing Education

Doi: 10.17363/SSTB.2022/ABCD89/.45.3


HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KENDİ KENDİNE ÖĞRENMEYE HAZIR OLUŞ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu araştırma hemşirelik öğrencilerinde kendi kendine öğrenmeye hazır oluşluklarını değerlendirmek amacıyla tanımlayıcı kesitsel tipte yapılmıştır. Yöntem: Bu çalışmanın evrenini güneydoğuda bulunan bir üniversitenin hemşirelik bölümünde okuyan ve 2018-2019 eğitim öğretim yılında öğrenimine devam eden 512 öğrenci oluşturmuştur. Çalışmada örneklem seçimine gidilmeyip evrenin tamamına ulaşılmaya çalışılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak; “Kişisel Bilgi Formu” ve Kendi Kendine Öğrenmeye Hazır Oluş Ölçeği” kullanılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin yaşı, cinsiyeti, sınıfı, ekonomik durumu ve hemşirelik bölümünü tercih etme sırası kendi kendine öğrenmeye hazır oluş düzeylerini anlamlı olarak etkilediği bulunmuştur. Öğrencilerin kendi kendine öğrenmeye hazır oluşluk puan ortalamaları 153,37±22,59 olarak saptanmıştır. Kendini yönetme alt ölçeği puan ortalaması 46,97±8,56, öğrenmeye isteklilik alt ölçeği puan ortalaması 47,74±7,36, kendi kendini kontrol etme alt ölçeği puan ortalaması 58,66±8,98’dir. Sonuç: Yaptığımız çalışma sonucunda hemşirelik öğrencilerinin kendi kendine öğrenmeye hazır oluş düzeyleri kesim noktasının hemen üzerinde saptanmış olup bazı sosyo-demografik özellikler ile arasında ilişki olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik Öğrencisi, Kendi Kendine Öğrenme, Hemşirelik Eğitimi

Doi: 10.17363/SSTB.2022/ABCD89/.45.3


224