Year:2016   Issue: 18   Area: SPOR BİLİMLERİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 273

Gökhan BAYRAKTAR , Erdoğan TOZOĞLU, Öner GÜLBAHÇE, M. Ertuğrul ÖZTÜRK, Arzu GÜLBAHÇE

EVALUATION OF INDIVIDUAL SOCIAL RESPONSIBILITY LEVEL OF UNIVERSITY STUDENTS FOR SPORT AND OTHER DIFFERENT VARIABLES

The aim of the present study is to determine individual social responsibility levels of university students and to evaluate differences between them depending on their individual characteristics. Study group consists of 437 subjects (182 females and 255 males) among the students attending Ataturk University in 2014-2015 education term. Individual Social Responsibility Scale (Eraslan, 2011) with 33 items was used as the data gathering tool. Scale in question is in the 5 – grade Likert Scale. It was determined from the results that relationship between individual social responsibility levels of university student sand the state of performing sportive activities, time length of sportive activities and time length of weekly sportive activities was significant and individual social responsibility levels of sport playing students were higher than others. Relationship between individual social responsibility levels and gender, age, family structure, monthly income and type of sport was found to be insignificant. High awareness level of students towards social and individual problems is thought to cause positive results for society and individuals. It may be stated when the results of the study are evaluated that sports have positive effects on individual social responsibility and it is important that the youth should be directed to sport by providing them opportunities.

Keywords: Individual Social Responsibility, University Students, Sport

Doi: 10.17363/SSTB.20161816491


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL SOSYAL SORUMLULUK DÜZEYLERİNİN SPOR VE FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin bireysel sosyal sorumluluk düzeylerinin belirlenmesi ve kişisel özelliklerine göre bireysel sosyal sorumluluk düzeyleri arasındaki farklılıkların incelenmesidir. Araştırma grubunu, 2014-2015 eğitim ve öğretim yılında Erzurum Atatürk Üniversitesinde öğrenim gören, 182’si kadın 255’i erkek olmak üzere toplam 437 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak; 33 maddelik ‘Bireysel Sosyal Sorumluluk Ölçeği (Eraslan, 2011)’ kullanılmıştır. İlgili ölçek, 5’li Likert Skalası tipindedir. Elde edilen bulgulara göre; üniversite öğrencilerinin bireysel sosyal sorumluluk düzeyleri ile spor yapma durumu, spor yapma süresi ve haftalık spor yapma süreleri bakımından değerlendirildiğinde anlamlı sonuçlara ulaşıldığı ve spor yapan öğrencilerin bireysel sorumluluk düzeylerinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Cinsiyet, yaş, aile yapısı, kişisel aylık gelir ve yapmış olduğu spor türü değişkenleri bakımından değerlendirildiğinde ise anlamlı sonuçlara ulaşılmadığı görülmektedir. Öğrencilerin toplumsal sorunlara ve kişisel sorunlara yönelik bilinçlilik düzeylerinin yüksek olması toplum ve birey açısından olumlu sonuçlar sağlaması düşünülmektedir. Çıkan sonuçlar incelendiğinde, sporun bireylerde sosyal sorumluluk üzerinde olumlu etkisinin olması, gençlerinin spor yapması için yönlendirilmesi ve imkânların sağlanması önem arz ederek, çalışmamızın da önerisi olarak ifade edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Bireysel Sosyal Sorumluluk, Üniversite Öğrencileri, Spor

Doi: 10.17363/SSTB.20161816491


75