Year:2024   Issue: 51   Area: HEMŞİRELİK BİLİMLERİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 627

Mihraç TOPÇU ORCID Icon,Sevil PAMUK CEBECİ ORCID Icon

EVALUATION OF A PATIENT WITH LUNG CANCER IN A PALLIATIVE CARE CENTER IN ACCORDANCE WITH THE ROPER, LOGAN, TIERNEY NURSING MODEL: A CASE REPORT

Lung cancer creates a significant burden on the health care system in the world, with its high incidence, the need for advanced technology in diagnosis and treatment, and the need for additional health services. Supporting the patient's care and independence and finding solutions to existing problems in the rapidly increasing number of terminal stage patients with lung cancer in the world and in our country require a very comprehensive approach. Care, one of the most important functions of nursing, is a concept that should not be ignored in nursing practices in the rapidly changing and developing field of health. The care plan should be designed with an individualized nursing care philosophy, taking into account individual differences, the course of the disease, and differences between patient types. In this direction, the Nursing Model Based on Daily Living Activities systematizes and groups care for individuals with a holistic approach and allows the individual to diagnose how much he can do these activities on his own and independently. In this way, the individual can be allowed to go through the pre-death process in a manner worthy of human dignity. Aim: In this case report, it is aimed to diagnose, evaluate and manage the nursing process of a lung cancer patient hospitalized in a palliative care center in accordance with the "Roper, Logan, Tierney Nursing Model". Method: A 67-year-old male patient, hospitalized in a city hospital palliative care center in Turkey, is receiving treatment and rehabilitation with the diagnosis of "Pulmonary Disease". During the rehabilitation process, the patient was handled with a holistic approach and diagnosed with the contribution of the nursing model based on daily life activities, the nursing process was managed, the nursing diagnoses identified in the patient and interventions appropriate to these diagnoses were planned and implemented. The case report study was explained and verbal and written informed consent was obtained from the patient's relative. Results: After the analysis of the systematized data, the problems were revealed more clearly and solution-oriented approaches were developed. Conclusion: It has been observed that the application of the nursing model based on daily life activities in the nursing process increases the quality of care.

Keywords: Lung Cancer, Nursing Care, Nursing Model, Roper Logan Tierney

Doi: 10.17363/SSTB.2024/ABCD89/.51.4


PALYATİF BAKIM MERKEZİNDE YATAN AKCİĞER KANSERLİ HASTANIN ROPER, LOGAN, TIERNEY HEMŞİRELİK MODELİ EŞLİĞİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ: OLGU SUNUMU

Akciğer kanseri, yüksek görülme sıklığı, teşhis ve tedavisinde ileri teknoloji gerektirmesi ve ek sağlık hizmetlerine gereksinim duyulması ile, dünyada sağlık bakım sisteminde önemli derecede yük oluşturmaktadır. Dünyada ve ülkemizde hızla artan akciğer kanserli terminal dönem hastalarda, hastanın bakımını ve bağımsızlığını desteklemek, mevcut sorunlara çözüm yolları bulmak oldukça kapsayıcı yaklaşım gerektirmektedir. Hemşireliğin en önemli işlevlerinden biri olan bakım, hızla değişen ve gelişen sağlık alanında hemşirelik uygulamalarında göz ardı edilmemesi gereken bir kavramdır. Bakım planının bireysel farklılıklar, hastalığın seyri ve hasta tipleri arasındaki farklılıklar göz önünde bulundurularak bireyselleştirilmiş hemşirelik bakımı felsefesi ile düzenlenmesi gerekir. Bu doğrultuda Günlük Yaşam Aktivitelerine Dayanan Hemşirelik Modeli, bireylere bütüncül yaklaşımla bakımı sistematize ederek gruplandırmakta ve bu aktiviteleri bireyin kendi başına, bağımsız bir şekilde ne kadar yapabildiğini tanılamaya olanak sağlamaktadır. Bu şekilde bireyin ölüm öncesi sürecini insan onuruna yaraşır şekilde geçirmesine olanak tanınabilmektedir. Amaç: Bu olgu sunumunda palyatif bakım merkezinde yatan akciğer kanserli hastanın “Roper, Logan, Tierney Hemşirelik Modeli” eşliğinde tanılanması, değerlendirilmesi ve hemşirelik sürecinin yönetimi amaçlanmıştır. Yöntem: Türkiye’de bir şehir hastanesi palyatif bakım merkezinde yatan 67 yaşında erkek hasta, “Akciğer ca” tanısı ile tedavi ve rehabilitasyon görmektedir. Hasta rehabilitasyon sürecinde holistik yaklaşımla ele alınarak günlük yaşam aktivitelerine dayalı hemşirelik modelinin katkısıyla tanılanmış, hemşirelik süreci yönetilmiş, hastada tespit edilen hemşirelik tanıları, bu tanılara uygun girişimler planlanmış ve uygulanmıştır. Olgu sunumu çalışması açıklanmış ve hastanın yasal vasisinden sözlü ve yazılı bilgilendirilmiş gönüllü onam alınmıştır. Bulgular: Sistematize edilen verilerin analizinden sonra problemler daha net ortaya konmuş ve çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirilmiştir. Sonuç: Günlük yaşam aktivitelerine dayanan hemşirelik modelinin hemşirelik sürecinde uygulanmasının, bakım kalitesini artırdığı gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Akciğer Kanseri, Hemşirelik Bakımı, Hemşirelik Modeli, Roper Logan Tierney

Doi: 10.17363/SSTB.2024/ABCD89/.51.4

Page Range: 49-66


78