Year:2022   Issue: 45   Area: BESLENME DİYETETİK VE OBEZİTE

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 580

ECOLOGICAL EFFECTS OF SUSTAINABLE NUTRITION: THE COVID-19 PANDEMIC AND FOOD SYSTEMS

Sevtap KÜÇÜKCANKURTARAN ORCID Icon,Hatice ÇOLAK ORCID Icon,Sümeyra AKALIN ORCID Icon,Betül ÇİÇEK ORCID Icon

Sustainability is to meet the needs of today's conditions by preserving the quality and existence of the resources that future generations need. In this study, we aimed to discuss the ecological effects of sustainable nutrition, its role in food systems and its importance during the COVID-19 pandemic. Method: This review study was prepared in line with the data obtained from research on sustainable nutrition and sustainable food systems during the COVID-19 pandemic. Results: Misuse of resources, while changing food systems; The increase in greenhouse gas emissions causes environmental problems such as the destruction of lands and the depletion of water resources, increasing the ecological, carbon and water footprint. Sustainable nutrition system, on the other hand, refers to a diet with low ecological impacts that provides food security for present and future generations. At the same time, sustainable nutrition; aims to minimize the consumption of high-energy, processed and packaged products, and to consume less animal-based and more plant-based foods. With the Sustainable Development Goals determined by the United Nations, it is aimed to ensure food security, end hunger and improve nutrition until 2030. But the COVID-19 pandemic seriously jeopardizes the ability to achieve many of these goals. Conclusion: Sustainable food systems during the pandemic require various food production supports and innovative interventions including food safety. It should not be ignored that the determined policies should have not only local but also global effects.

Keywords: Food Systems, COVID-19, Sustainability, Sustainable Nutrition

Doi: 10.17363/SSTB.2022/ABCD89/.45.12


SÜRDÜRÜLEBİLİR BESLENMENİN EKOLOJİK ETKİLERİ: COVID-19 PANDEMİSİ VE BESİN SİSTEMLERİ

Amaç: Sürdürülebilirlik, gelecek nesillerin ihtiyacı olan kaynakların kalitesini ve varlığını koruyarak günümüz koşullarında gereksinmelerin karşılanmasıdır. Bu çalışmada sürdürülebilir beslenmenin ekolojik etkileri, besin sistemlerindeki rolü ve COVID-19 pandemisi dönemindeki önemi ele almayı amaçladık. Yöntem: Bu derleme çalışma, COVID-19 pandemisi süresince sürdürülebilir beslenme ve sürdürülebilir besin sistemleri ile ilgili yapılmış araştırmalardan elde edilen veriler doğrultusunda hazırlanmıştır. Bulgular: Kaynakların yanlış kullanılması, besin sistemlerini değiştirirken; sera gazı salınımının artışı, arazilerin tahribatı ve su kaynaklarının tükenmesi gibi çevresel sorunlara yol açarak ekolojik, karbon ve su ayak izini artırmaktadır. Sürdürülebilir beslenme sistemi ise şimdiki ve gelecek nesiller için gıda güvencesini sağlayan düşük ekolojik etkilere sahip bir beslenmeyi ifade etmektedir. Aynı zamanda sürdürülebilir beslenme; yüksek enerjili, işlenmiş ve paketli ürünlerin tüketimini en aza indirmeyi, daha az hayvansal kaynaklı ve daha fazla bitkisel kaynaklı besin tüketimini hedeflemektedir. Buna ek olarak sürdürülebilir tarım uygulamaları ile kaynakların aşırı kullanımını, besin kaybını ve besin israfını azaltarak su ayak izini istenilen seviyede tutmak mümkündür. Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile 2030 yılına kadar gıda güvencesini sağlamak, açlığı sona erdirmek ve beslenmeyi iyileştirmek amaçlanmaktadır. Ancak COVID-19 pandemisi, bu hedeflerin birçoğuna ulaşma gücünü ciddi şekilde tehlikeye atmaktadır. Sonuç Pandemi sürecinde sürdürülebilir besin sistemleri, gıda güvenliğini içeren çeşitli besin üretim desteklerini ve yenilikçi müdahaleleri gerektirmektedir. Belirlenen politikaların yalnızca yerel değil küresel etkilere de sahip olması gerektiği göz ardı edilmemelidir.

Anahtar Kelimeler: Besin Sistemleri, COVID-19, Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Beslenme

Doi: 10.17363/SSTB.2022/ABCD89/.45.12


90