Year:2023   Issue: 47   Area: HEMŞİRELİK BİLİMLERİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 607

DETERMINATION OF UNIVERSITY STUDENTS’ SELF-ESTEEM LEVELS

Derya ŞİMŞEKLİ BAKIRHAN ORCID Icon,Kader ÖZTÜRK ORCID Icon

Abstract: Aim: The aim of this study is to determine the selfesteem levels of university students and the factors affecting them. Method: The research was conducted in descriptive type between March-April 2022. The universe of the research consisted of 456 active students enrolled in the Spring semester of the 2021-2022 academic year at Ardahan University Vocational School of Health Services. The sample of the study consisted of 283 students who voluntarily participated in the research. Research data were collected with the “Introductory Form” and “Rosenberg Self-Esteem Scale”. Research data were analyzed with SPSS 26 package program. Number, percentage, mean and multiple regression analysis were used in data analysis. Results: The self-esteem score of the participants was found to be 20.123±5.31. In the regression analysis of the participants’ self-esteem, the main variables were determined as the economic status of the family, the educational status of the father, and the state of choosing the department willingly. As a result of the analysis, the model was found to be significant (F:2.448, p < 0.001). The adjusted R2 value was 0.089 and the explanatory power of the model was 8.9%. Conclusion and Recommendations: As a result of the research, it was determined that the self-esteem of the participants was above the medium level, and their self-esteem was affected by the economic status, education level of the father, and willingly choosing the department. Low self-esteem can prevent individuals from directing their plans for the future and progressing comfortably when they start working life. For this reason, it is thought that more studies should be conducted to reveal the self-esteem of university students and the factors affecting it, and the attempts that can be made to increase low self-esteem.

Keywords: Self-Esteem, Student, Healthcare Students

Doi: 10.17363/SSTB.2023/ABCD89/.47.4


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

Öz: Amaç: Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin benlik saygısı düzeyleri ve etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. Yöntem: Araştırma Mart-Nisan 2022 tarihleri arasında tanımlayıcı tipte yürütüldü. Araştırmanın evrenini Ardahan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı Bahar dönemine kayıtlı aktif öğrenim gören 456 öğrenci oluşturdu. Araştırmanın örneklemini araştırmaya gönüllü olarak katılan 283 öğrenci oluşturdu. Araştırma verileri ‘’Tanıtım formu’’ ve ‘’Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği’’ ile toplandı. Araştırma verileri SPSS 26 paket programı ile analiz edildi. Veri analizinde sayı, yüzde, ortalama, çoklu regresyon analizi kullanıldı. Bulgular: Katılımcıların benlik saygısı puanı 20,123±5,31 olarak bulundu. Katılımcıların benlik saygılarına ilişkin yapılan regresyon analizinde temel değişken olarak ailenin ekonomik durumu, baba eğitim durumu ve bölümü isteyerek seçme durumu olarak belirlendi. Analiz sonucunda modelin anlamlı olduğu görüldü (F:2,448, p < 0,001). Adjusted R2 değeri 0.089 ve modelin açıklama gücü %8,9 olarak bulundu. Sonuç ve Öneriler: Araştırma sonucunda katılımcıların benlik saygılarının orta düzeyin üzerinde olduğu, benlik saygısının ekonomik durum, babanın eğitim düzeyi ve bölümü isteyerek seçme durumundan etkilendiği saptandı. Düşük benlik saygısı bireylerin gelecekle ilgili planlarına yön vermesinde ve çalışma hayatına başladığında rahat şekilde ilerlemesine engel olabilir. Bu nedenle üniversite okuyan öğrencilerde benlik saygısı ve etkileyen faktörleri, düşük benlik saygısını arttırmaya yönelik yapılabilecek girişimleri ortaya koyan daha fazla sayıda araştırmanın yapılması gerektiği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Benlik Saygısı, Öğrenci, Sağlık Hizmetleri Öğrencileri

Doi: 10.17363/SSTB.2023/ABCD89/.47.4


75