Year:2012   Issue: 4   Area: HEMŞİRELİK YÖNETİMİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 44

Fatma ORGUN , Gülden ŞEN

DETERMINATION OF THE LEARNING NEEDS OF HOSPITALIZED PATIENTS IN SURGICAL UNITS A STATE HOSPITAL

Health education as the most effective may realize by understanding patients and their relatives specific health needs and than providing that needs.When learning needs of patients and their relatives determined individual and given education in tis direction, their capability of problem solving and coping with ilness will incrase and will be provided that more productive and quality life and will be supported patients and their relatives. So in this study, intented to determine learning needs of hospitalized patients in surgical units a state hospital. Patients in surgical units a state hospital in 15.04.2011-31.12.2011 and planned discharge in the last 24-48 hours and agreed to paticipate in resarch (n=230) have been included in this resarch. The information about resarch have been given patient who included in this resarch and have been taken permition orally.Resarch data have been collected by using The Patients Learning Needs Scale and Identifying Information Form developed by resarcher acording to literature.In the data analiysis; percentage, Student-t test, one way anova Analysis and Correlation Analysis have been aplied and evaluate.In the study which have been made to determine learning needs of patients; have been found the patients need to knowledge most abouth drugs, living activites, treatment and comlications and care of skin and they assesment at those subjects as most important

Keywords: Learning Needs of Patients, Health Education, Patient Education


BİR DEVLET HASTANESİ CERRAHİ BİRİMLERDE YATAN HASTALARIN ÖĞRENİM GEREKSİNİMLERİNİN SAPTANMASI

Sağlık eğitimi, en etkili olarak hasta ve hasta yakınlarının özgül sağlık gereksinimlerini anlayarak ve sonra bu gereksinimleri karşılayarak gerçekleştirilebilir. Hasta ve hasta yakınlarının öğrenim gereksinimleri bireysel olarak belirlenip, bu doğrultuda eğitim verildiği takdirde hastalıkla baş etme ve problem çözme yetenekleri artacak, toplumda daha üretken ve kaliteli bir yaşam sürdürmeleri sağlanacak, hastayla birlikte yaşayan hasta yakınları da desteklenmiş olacaktır. Bu nedenle bu araştırma, bir devlet hastanesi cerrahi birimlerinde yatan hastaların öğrenim gereksinimlerinin saptanması amacıyla yapılmıştır. Bir devlet hastanesi cerrahi birimlerinde yatan 15.04.2011-31.12.2011 tarihleri arasında, son 24-48 saat içerisinde taburculuğu planlanan ve araştırmaya katılmayı kabul eden hastalar (n=230) araştırma kapsamına alınmıştır. Veriler, ilgili literatür doğrultusunda hazırlanan Tanıtıcı Bilgi Formu ve Hasta Öğrenim Gereksinimleri Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde, SPSS for Windows 15.0 versiyonu paket programı kullanılarak sayı, yüzde dağılımları alınarak, Student-t testi, tek yönlü varyans analizi ve korelasyon analizleri yapılmıştır. Araştırma sonucunda hastaların en çok ilaçlar, yaşam aktiviteleri, tedavi ve komplikasyonlar ve cilt bakımı konularında eğitime ihtiyaç duydukları ve çok önemli olarak değerlendirdikleri saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hasta Öğrenim Gereksinimi, Sağlık Eğitimi, Hasta Eğitimi


40