Year:2018   Issue: 28   Area: SPORTS SCIENCE  

Ayça GENÇ, A.Hande BAŞKAN, Erdal ZORBA, Ömer ŞENEL, Akan BAYRAKDAR
THE EFFECT OF FASTING ON ADULT MEN BLOOD LIPID PARAMETERS DURING RAMADAN
 
Aim: In this study, we aimed to investigate the effect of Ramadan fasting on some blood lipid parameters in physically active and sedentary adult males. Method: During the month of Ramadan to fasting regularly, three days a week with a history of sports, at least 60 minutes 70-80% exercise intensity of walking exercises in 9 men athletes and regularly during the month of Ramadan, regularly do not exercise 9 sedentary men, including a total of 18 a volunteer participated in this study. The cholesterol, triglyceride, HDL and LDL values of 5 cc venous blood samples were analyzed before and after ramazan from the athletes and sedentary groups. Data were analyzed with SPSS 20.0 statistical package program and the significance level was taken as (p <0.05). Findings: Although weight loss of the physically active and sedentary groups before and after the ramadan study were examined, there was no significant difference in weight loss in both groups (p > 0.05). While there was no significant difference in terms of cholesterol, triglyceride and HDL values of rats before and after ramazan (p> 0.05), there was a significant difference in LDL value (p <0.05). While no significant difference was found between the cholesterol, triglyceride and LDL values of the sedanters before and after ramadan (p> 0.05), there was a significant difference in HDL value (p <0.05). Conclusion: As a result, before and after ramadan blood values were examined, the LDL value for physically active group and HDL value for sedentary group were significantly different (p <0.05). Significant differences in HDL and LDL values of athletes and sedentary groups may be influenced by nutrition, carbohydrate weighted food consumption, exercise frequency or sedentary lifestyle, genetics, gender, age and environmental factors.

Keywords: Fasting, Cholesterol, HDL, LDL, Triglycerides

Doi: 10.17363/SSTB.2018.28.7

RAMAZAN ORUCUNUN YETİŞKİN ERKEKLERDE KAN LİPİT PARAMETRELERİNE ETKİSİ
 
Amaç: Bu çalışmada ramazan orucunun fiziksel olarak aktif ve sedanter yetişkin erkeklerde bazı kan lipit parametreleri üzerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmaya ramazan ayı boyunca düzenli olarak oruç tutan, spor geçmişine sahip haftada 3 gün en az 60 dakika %70-80 egzersiz şiddetinde yürüyüş egzersizi yapan 9 erkek sporcu ve ramazan ayı boyunca düzenli oruç tutan, düzenli olarak egzersiz yapmayan 9 sedanter erkek olmak üzere toplam 18 kişi gönüllü olarak katılmıştır. Sporcu ve sedanter gruplardan ramazan öncesi ve sonrasında 5 cc venöz kan örneği alınmış; kolestrol, trigliserit, HDL ve LDL değerleri analiz edilmiştir. Veriler SPSS 20.0 istatistik paket programı ile analiz edilmiş ve anlamlılık düzeyi (p<0.05) olarak alınmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan fiziksel olarak aktif ve sedanter grupların ramazan öncesi ve sonrasında vücut ağırlığı değerleri incelendiğinde her iki grupta da kilo kaybı gözlemlenmesine rağmen anlamlı farklılık tespit edilememiştir (p>0.05). Fiziksel aktif grubun ramazan öncesi ve sonrası kolestrol, trigliserit ve HDL değerleri açısından anlamlı bir fark tespit edilmemiş iken (p>0.05), LDL değeri açısından anlamlı fark tespit edilmiştir (p<0.05). Sedanterlerin ramazan öncesi ve sonrası kolestrol, trigliserit ve LDL değerleri arasında anlamlı bir fark tespit edilmemiş iken (p>0.05), HDL değeri açısından anlamlı bir fark tespit edilmiştir (p<0.05). Sonuç: Sonuç olarak ramazan öncesi ve sonrası kan değerleri incelendiğinde fiziksel olarak aktif grup için LDL değeri, sedanter grup için HDL değeri açısından anlamlı fark tespit edilmiştir (p<0.05). Sporcu ve sedanter grupların HDL ve LDL değerlerindeki anlamlı farklılıkların beslenme şekli, karbonhidrat ağırlıklı besin tüketimi, egzersiz yapma sıklığı ya da hareketsiz yaşam tarzı, genetik, cinsiyet, yaş ve çevresel faktörlerden etkilenebileceği düşünülebilir.

Anahtar Kelimeler: Oruç, Kolestrol, HDL, LDL, Trigliserit

Doi: 10.17363/SSTB.2018.28.7

Tam Metin