Year:2018   Issue: 28   Area: İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 391

Nilgün ULUTAŞDEMİR ORCID Icon, Hasan TUNA

EVALUATION OF THE OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LESSONS IN ASSOCIATE DEGREE PROGRAMS (THE CASE OF BLACK SEA REGION)

Aim: This study was aimed to determine whether occupational health and safety lessons and Labor Law lessons were included in departments of Vocational High Schools (VHS) and Health Vocational High Schools (HVHS) in Black Sea region and to develop recommendations on occupational health and safety (OHS) consciousness among students. Method: The cross-sectional, descriptive study involves 111 programs in HVHS and 1067 programs in VHS in the Black Sea region. In context, it has been investigated whether the lessons of OHS and Labor Law were taken into the curriculum with the information obtained from the Bologna Information System and the lesson programs of universities in Black Sea region and these lessons were elective or compulsory in curriculum. Results: 18% of programs in HVHS in Black Sea region had compulsory OHS lessons and 40% of them had elective OHS lessons and 2% of them had compulsory Labor Law lessons and 5% of them had elective Labor Law lessons. 36% of programs didn’t include these lessons in the curriculum. 15% of programs in VHS had compulsory occupational health and safety lessons and 24% of them had elective OHS lessons and 15% of them had compulsory Labor Law lessons and 7% of them had elective Labor Law lessons. 39% of programs didn’t include these lessons in the curriculum. Conclusion: It has been determined that majority of programs in Black Sea did not have OHS lessons or had elective lessons. It is imperative OHS training be included in training curriculum to create OHS awareness among the students.

Keywords: Black Sea Region, Occupational Safety and Health, Vocational High School

Doi: 10.17363/SSTB.2018.28.5


ÖN LİSANS PROGRAMLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (KARADENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ)

Amaç: Bu çalışma; Karadeniz bölgesindeki Meslek Yüksekokulları (MYO) ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarında (SHMYO) bulunan bölümlerde iş sağlığı ve güvenliği (İSG) ve İş Hukuku derslerinin müfredata alınıp alınmadığını belirlemek ve öğrencilerde İSG bilincini yaygınlaştırmak için öneriler geliştirmek amacıyla planlanmıştır. Yöntem: Kesitsel, tanımlayıcı tipte olan çalışmanın evrenini Karadeniz Bölgesindeki SHMYO’larda bulunan 111 program ve MYO’larda bulunan 1067 program oluşturmaktadır. Bu kapsamda; Karadeniz Bölgesindeki üniversitelerin Bologna Bilgi Sistemi ve web sitelerindeki ders programlarından alınan bilgilerle İSG ile İş Hukuku derslerinin ders programına alınıp alınmadığı, alındı ise zorunlu mu seçmeli mi olduğu incelenmiştir. Bulgular: Karadeniz Bölgesindeki SHMYO’lardaki programların %18’i zorunlu, %40’ı seçmeli olarak İSG dersi, %2’si zorunlu, %5’i seçmeli olarak iş hukuku dersini ders programlarına alırken %36’sının ise bu dersleri ders programlarına almadığı tespit edilmiştir. MYO’lardaki programlarda ise %15’i zorunlu, %24’ü seçmeli olarak İSG dersi, %15’i zorunlu, %7’si seçmeli olarak İş Hukuku dersini ders programlarına alırken %39’u ise bu derslere müfredat içerisinde yer vermemiştir. Sonuç: Karadeniz Bölgesindeki MYO ve SHMYO’lardaki programların önemli bir bölümünde İSG dersi bulunmadığı ya da seçmeli olarak bulunduğu tespit edilmiştir. Sağlıklı ve güvenli iş yerleri ve ortamlar sağlamak, iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek ve öğrencilerde İSG bilinci oluşturmak için eğitim müfredatının içerisine İSG eğitiminin zorunlu olarak konulması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Karadeniz Bölgesi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Meslek Yüksekokulu

Doi: 10.17363/SSTB.2018.28.5


47