Year:2022   Issue: 43   Area: SPORTS SCIENCE  

Murat Bekleyiş APAYDIN, Bayram KAYA
INVESTIGATION EFFECT OF 8-WEEKS PLYOMETRIC EXERCISE IN FEMMALE HANDBALL PLAYERS ON STRENGHT AND ANAEROBIC PERFORMANCE
 
Aim: İn the this study was conducted to determine the effect of 8-week plyometric exercises on anaerobic performance in female handball players. The average age of the participants is 15.8±1.3 years, body weight is 65.7±4.2kg, height is 169±1.9cm and our practice consists of 16 active licensed handball players. Method: In our current study, plyometric exercises were applied to the participants 2 days a week on different days for 8 weeks. Physical measurement tests, such as height, body weight, body mass index, vertical jump, standing long jump, 30 meters sprint, back and leg strenght were given to the athletes at different times in the training program as pre-test and post-test. The findings obtained from the participants were analyzed with the SPSS 24 statistical package program. It was determined that the results showed normal distribution (2.0>x>-2.0) and the paired sample t test, which is one of the parametric tests, was used. Findings: At the end of the research; In female handball players, it was found that there was a p<0.05 difference in favor of the post-test in body weight, 30 meters sprint and vertical jump tests, and there was a p>0.05 variation in body mass index and standing long jump measurements. Conclusion: It was found that plyometric training methods had a positive effect on the average of anaerobic performance in active licensed female athletes, and there was a p<0.05 difference in body weight, 30 meters speed, and vertical jump performances. back and leg strenght.

Keywords: Anaerobic Performance, Handball, Pliometric Exercise

Doi: 10.17363/SSTB.2022/ABCD89/.43.4

8 HAFTALIK PLİOMETRİK EGZERSİZLERİN KIZ HENTBOLCULARDAKİ KUVVET VE ANAEROBİK PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
 
Amaç: Çalışmamız 8 haftalık pliometrik egzersizlerin kız hentbolculardaki anaerobik performans üzerine etkisini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 15,8±1,3yıl, vücut ağırlığı 65,7±4,2kg, boy 169±1,9cm ve 16 aktif lisanslı hentbolculardan oluşmaktadır. Yöntem: Mevcut çalışmamızda katılımcılara 8 hafta boyunca haftada 2 gün farklı günlerde pliometrik egzersizler uygulanmıştır. Antrenman programında ön test ve son test olmak farklı zamanlarda sporculara boy, vücut ağırlığı, beden kütle indeksi, dikey sıçrama, durarak uzun atlama, 30 metre sprint sırt ve bacak kuvveti olmak üzere fiziksel ölçüm testleri yapılmıştır. Katılımcılardan elde edilen bulgular SPSS 24 istatistiksel paket programı ile analiz edilmiştir. Bulguların normal dağılım gösterdiği (2.0>x>-2.0) tespit edilmiş ve parametrik testlerden olan eşleştirilmiş örneklem t test kullanılmıştır. Bulgular: Araştırma sonunda; kız hentbolcularda vücut ağırlığı, 30 metre sürat, dikey sıçrama testlerinde son test lehine p<0,05 düzeyinde farklılaşma olduğu bulgusuna ulaşılmış olup beden kütle indeksi ve durarak uzun atlama ölçümlerinde p>0,05 düzeyinde farklılaşma olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Sonuç: Pliometrik antrenman metotlarının aktif lisanslı kız sporcularda anaerobik performans ortalamalarına olumlu etki yaptığı ve vücut ağırlığı,30 metre sürat, dikey sıçrama, sırt ve bacak kuvveti ölçümlerinde p<0,05 düzeyinde farklılaşma olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Anaerobik Performans, Hentbol, Pliometrik Egzersiz

Doi: 10.17363/SSTB.2022/ABCD89/.43.4

Tam Metin