Year:2022   Issue: 45   Area: BESLENME DİYETETİK VE OBEZİTE

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 576

Canel ÖNER SAYAR ORCID Icon

CURRENT DIETARY APPROACHES IN SIBO

The gut microbiota and its effect on health are an issue that is given more and more importance. It has been reported that changes occur in the intestinal microbiota due to various factors such as drug use, old age, lifestyle and disease, which triggers a condition called bacterial growth in the small intestine (SIBO). Individuals with SIBO suffer from gastrointestinal symptoms such as nausea, diarrhea and/or constipation, bloating, and abdominal pain that result from malabsorption or changes in intestinal permeability. Nutritional therapy is very important in the treatment of SIBO to reduce symptoms and prevent digestive and absorption deficiencies. However, there are insufficient data to support a specific dietary therapy for the treatment of SIBO. Aim: In this study, it was aimed to review the dietary approaches applied in SIBO and to review the literature. The cause, diagnosis, treatment and diets of SIBO were evaluated together with the literature. Content: This review contains up-to-date information on dietary approaches in SIBO. Method: In the research, a literature search was conducted using databases such as Science Direct and PubMed. Up-to-date and comprehensive data were used to compile this research. Results: Many studies emphasize the need to regulate diet to reduce symptoms in SIBO. Conclusion: The diagnosis of SIBO is difficult; however, the increase in research on microbiota in the coming years will increase the awareness of SIBO and will be effective in finding more effective treatment methods.

Keywords: SIBO, Microbiota, Small Intestine, Bacterial Growth, Fodmap

Doi: 10.17363/SSTB.2022/ABCD89/.45.13


SİBO’DA GÜNCEL DİYET YAKLAŞIMLARI

Günümüzde bağırsak mikrobiyotası ve sağlık üzerine etkisi giderek daha fazla önem verilen bir konudur. İlaç kullanımı, yaşlılık, yaşam tarzı ve hastalık gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak bağırsak mikrobiyotasında değişikliklerin meydana geldiği, bunun da ince bağırsakta bakteri üremesi (SİBO) olarak adlandırılan bir durumu tetiklediği bildirilmektedir. SİBO'lu bireyler, emilim yetersizliğinden veya bağırsak geçirgenliğindeki değişikliklerden kaynaklanan mide bulantısı, ishal ve/veya kabızlık, şişkinlik ve karın ağrısı gibi gastrointestinal semptomlardan muzdariptir. SİBO tedavisinde, semptomları azaltmak ve sindirim ve emilim yetersizliklerini önlemek için beslenme tedavisi çok önemlidir. Ancak, SIBO tedavisi için belirli bir diyet tedavisini destelemek için yeterli veri bulunmamaktadır. Amaç: Bu araştırmada, SİBO’da uygulanan diyet yaklaşımları araştırılarak, literatür derlemesi amaçlanmıştır. SİBO’nun nedeni, teşhisi, tedavisi ve uygulanan diyetler incelenmiş literatür ile birlikte değerlendirilmiştir. Kapsam: Bu derlemede SİBO’da uygulanan diyet yaklaşımları ile ilgili güncel bilgiler yer almaktadır. Yöntem: Araştırmada Science Direct, PubMed gibi veri tabanları kullanılarak literatür taraması yapılmıştır. Bu araştırmayı derlemek için güncel ve kapsamlı veriler kullanılmıştır. Bulgular: Birçok çalışma, SİBO’da semptomları azaltmak için beslenmenin düzenlenmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Sonuç: Günümüzde SİBO’nun tanısı zor konulmaktadır; fakat ileriki yıllarda mikrobiyota ile ilgili araştırmaların artması, SİBO’nun farkındalığını arttıracak ve daha etkili tedavi yöntemleri bulunmasında etkili olacaktır.

Anahtar Kelimeler: SİBO, Mikrobiyota, İnce Bağırsak, Bakteri Üremesi, Fodmap

Doi: 10.17363/SSTB.2022/ABCD89/.45.13