Year:2018   Issue: 29   Area: İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 422

Onur ÖZBAY ORCID Icon, Alpaslan H. KUZUCUOĞLU ORCID Icon

CRISIS MANAGEMENT SYSTEM IN CASE OF EMERGENCY

Aim: Emergency cases which are defined as cases needing immediate treatment, struggle, first aid and discharge such as fire, explosion, spread of dangereous chemicals, natural disaster etc. can occur in whole of workplace or in a part of it. All these cases affect managements as loss of lives, loss of prestige and image and economic loss. With this article, it is targeted that managements will be protected against the loss suffered and fasten the normalization process. It is an employment which can be used for all kinds of managements without making discrimination of sector or danger class. Taking precautions against negative impacts of emergency cases on managements and protecting management, employee and environment are under guards of the employer. A comprehensive Crisis management system which includes Professional perspective and systematic overall activities should be built in all managements, reinforced with praxises and assimilated by employees. Emergency management is a process. Each stage of process should be fictionalised successfully. Quality of work is inversely proportional to revealed loss. In this study, the stages of emergency crisis method have been emphasized and it is aimed to increase awareness of employees. Method: In the study, emergencies which are experienced in our country, reactions in case of emergencies and normalization processes are taken into consideration. The study is done with method of hands on activity. Solving the problems of application, annihilating loss of life and property are aimed. ILO (International Labor Office) in accordance with the law of occupational health and safety no. 6331 and AFAD (Directorate of Disaster And Emergency Management) present situation analysis is carried out. Findings: When emergencies and effects are examined it is observed that emergencies are derived from implementation errors, lack of training, limited support of managements, lack of training, personal errors and symbolical works to fulfill the legal obligations. Conclusion: Occupational accidents result from emergencies can be preventable with full support of management, a professional team of crisis management system, an emergency plan and practice which is fictionalised with caution. Emergency drills and planning studies have essential importance. The study is intended to be a model for all workplaces.

Keywords: Emergency Plan , Emergency Management System, Emergency Practice

Doi: 10.17363/SSTB.2018.29.6


ACİL DURUM KRİZ YÖNETİM SİSTEMİ

Amaç: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olaylar olarak tanımlanan acil durumlar işletmeleri can kayıpları, ekonomik kayıplar, imaj ve prestij kayıpları olarak etkilemektedirler. Hazırlanan bu makaleyle, işletmeleri maruz kaldıkları risklere karşı korumayı ve normalleşme sürecini hızlandırma hedeflenmiştir. Sektör ve tehlike sınıfı ayırt etmeden her ölçekteki işletme için kullanılabilecek bir çalışmadır. Acil durumların işletmeler üzerinde yarattığı olumsuz etkilere karşı önlem almak, çalışanı, işletmeyi, çevreyi korumak işverenlerin sorumlulukları arasındadır. Profesyonel bir bakış açısı, sistemli faaliyetler bütünü içeren kapsamlı bir acil durum yönetim sistemi her işletmede kurulmalı, tatbikatlarla pekiştirilmeli ve çalışanlar tarafından da özümsenmelidir. Acil durum yönetimi bir süreçtir. Sürecin her aşaması başarılı bir şekilde kurgulanmalıdır. Yapılan çalışmaların niteliği ile ortaya çıkan zarar ters orantılıdır. Çalışmada, acil durum kriz yönteminin aşamaları vurgulanmış olup, çalışanların ve işyerlerindeki sorumluların farkındalığının artırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmada, ülkemizde yaşanan acil durumlar, acil durum anında gösterilen reaksiyonlar ve normalleşme süreçleri dikkate alınmıştır. Uygulamalı araştırma yöntemi ile çalışma yapılmıştır. Uygulamada yaşanan sorunların çözülmesi, can ve mal kayıplarının ortadan kaldırılması amaçlanmıştır. ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) çalışmaları kapsamında mevcut durumun analizi yapılmıştır. Bulgular: Acil durumlar ve etkileri incelendiği zaman önemli bir kısmının uygulamada yapılan hatalardan, eğitim eksikliklerinden, yönetimin sınırlı desteğinden, kişisel hatalardan, yasal zorunlulukları yerine getirmek adına yapılan sembolik çalışmalardan kaynaklandığı tespit edilmiştir. Sonuç: İşletmelerde üst yönetimin tam desteği, profesyonel bir acil durum kriz yönetim ekibi, en küçük detayı dahi özenle kurgulanmış acil durum planı ve tatbikatı ile acil durum kaynaklı iş kazalarının önüne geçilebilir. Acil durum tatbikatları ve planlama çalışmaları ciddiyetle üzerinde durulması gereken bir konudur. Çalışmanın tüm işyerlerine yönelik bir model olması hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Acil Durum Planı, Acil Durum Yönetim Sistemi, Acil Durum Tatbikatı

Doi: 10.17363/SSTB.2018.29.6


118