Year:2012   Issue: 3   Area: GÖĞÜS HASTALIKLARI

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 33

Hacer KUZU OKUR

COPD AND SLEEP DESORDERS

Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is commonly seen and the third range amongst the causes of death. COPD is a chronic and progressive disease and an important causes of morbidity and mortality. It has begun to be seen in equal percentages amongst man and women due to the increase in smoking habit in women. In about half of the patients having COPD, sleep problems are observed and causes impairment in quality of life. Affects of sleep on COPD can not be tolarated as in healthy people and causes more dangerous results. When accompanied by obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) prognosis is vorsens rapidly and death comes earlier. In this paper COPD and sleep problems are reviewed.

Keywords: COPD, OSAS, Sleep


KOAH ve UYKU BOZUKLUKLARI

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) sık görülmekte ve ölüm nedenleri arasında 3. sırada yer almaktadır. KOAH kronik, ilerleyici bir hastalık olup önemli mortalite ve mobiditeye neden olmaktadır. Son yıllarda kadınlar arasında da sigara içiminin artmasına bağlı olarak her iki cinsde de eşit oranlarda görülmeye başlanmıştır. Hastalığın seyrinde hastaların yaklaşık yarısında uyku problemleri izlenmekte ve yaşam kalitesinde bozulmalara neden olmaktadır. Uykunun KOAH üzerine olan etkileri normal insanlarda olduğu gibi iyi tolere edilememekte ve daha tehlikeli sonuçlara neden olmaktadır. Beraberinde obstrüktif uyku apne sendromu (OSAS) olduğunda prognoz daha hızlı kötüleşmekte ve ölüm daha erken olmaktadır. Bu yazıda KOAH ve uyku problemleri gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: KOAH, OSAS, Uyku


28