Year:2022   Issue: 45   Area: DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 577

Ece ÖZDEMİR ÖKTEM ORCID Icon,Dila SAYMAN ORCID Icon,Ahmet ÖZŞİMŞEK ORCID Icon,Şeyda ÇANKAYA ORCID Icon,Burak YULUĞ ORCID Icon

CEREBROVASCULAR DISEASES ASSOCIATED WITH COVID-19 INFECTION: A RETROSPECTIVE STUDY

Aim: The aim of this study was to investigate the frequency, clinical and radiologic characteristics of cerebrovascular diseases associated with Covid-19 infection. Method: In this retrospective, descriptive study, 514 patients who were treated for cerebrovascular disease in our hospital between September 2020 and May 2022 were reviewed. Among 514 stroke patients, 44 patients who had acute cerebrovascular diseases during Covid-19 infection were included in the study. Demographic characteristics, comorbid conditions, stroke risk factors, magnetic resonance imaging findings, and laboratory test results were recorded. Results: Of the 500 patients retrospectively analyzed, 44 (8.8%) had a cerebrovascular event during Covid-19 infection. The mean age of the 44 patients included in the study was 72.02±10.36 years. Ischemic stroke was observed in 37 (84.1%) patients, intracranial hemorrhage in 5 (11.4%) patients and transient ischemic attack (TIA) in 2 (4.5%) patients. Anterior system infarcts were observed in 28 (77.8%) and posterior system infarcts in 8 (22.2%) patients with ischemic stroke. The most common infarct was determined as cardioembolic in nature (36.1%). The most common risk factor observed in patients was atherosclerosis and the most preferred treatment modality was acetylsalicylic acid. Conclusion: Cerebrovascular diseases during Covid-19 infection are frequently ischemic strokes involving the anterior system. Close neurological follow-up is recommended during Covid-19 infection, especially in elderly patients with atherosclerotic risk factors.

Keywords: Covid-19, Cerebrovascular Disease, Ischemic Stroke, Sars-Cov2

Doi: 10.17363/SSTB.2022/ABCD89/.45.7


COVID-19 ENFEKSİYONU İLE İLİŞKİLİ SEREBROVASKÜLER OLAYLAR: RETROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Covid-19 enfeksiyonu ile ilişkili serebrovasküler olayların sıklığının, klinik ve radyolojik özelliklerinin araştırılmasıdır. Yöntem: Retrospektif, tanımlayıcı olarak tasarlanan bu çalışmada, 1 Eylül 2020-30 Mayıs 2022 tarihleri arasında hastanemizde serebrovasküler hastalık tanısı ile tedavi edilen 514 hastanın dosyası incelenmiştir. Bu hastalardan Covid-19 enfeksiyonu sürecinde akut serebrovasküler olay geçiren 44 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların demografik özellikleri, komorbid durumları, inme risk faktörleri, manyetik rezonans görüntüleme bulguları, laboratuvar test sonuçları kaydedildi. Bulgular: Retrospektif olarak incelenen 500 hastadan 44’ünün (%8.8) Covid-19 enfeksiyonu sırasında serebrovasküler olay geçirdiği gözlendi. Çalışmaya dahil edien 44 hastanın yaş ortalaması 72,02±10,36 idi. Hastaların 37 (%84,1)’sinde iskemik inme, 5 (%11,4) hastada intrakranial hemoraji, 2 (%4,5) hastada ise transient iskemik atak (TİA) gözlendi. İskemik inme geçiren hastaların 28 (%77,8)’inde anterior sisteme ait enfarktlar, 8 (%22,2)’inde posterior sisteme ait enfarktlar gözlendi. En sık kardiyoembolik karakterde enfarkt (%36,1) saptandı. Hastalarda gözlenen en sık risk faktörü aterokskleroz, en sık tercih edilen tedavi yöntemi astilsalisilik asitti. Sonuç: Covid-19 enfeksiyonu sırasında gözlenen serebrovasküler olaylar sıklıkla anterior sisteme ait iskemik inmelerdir. Özellikle aterosklerotik risk faktörü bulunan, ileri yaştaki hastalarda Covid-19 enfeksiyonu sırasında yakın nörolojik takip önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Serebrovasküler Olay, İskemik İnme, Sars-Cov2

Doi: 10.17363/SSTB.2022/ABCD89/.45.7


200