Year:2023   Issue: 49   Area: TEMEL TIP BİLİMLERİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 616

Yeşim YENİ ORCID Icon,Betül ÇİÇEK ORCID Icon

CENTELLA ASIATICA NEUROPROTECTIVE EFFECT ON 6-OHDA-STIMULATED OXIDATIVE STRESS IN DIFFERENTIATED SH-SY5Y CELLS

Aim: Parkinson's disease is qualified by advancing the loss of dopaminergic neurons and depletion of dopamine. However, the pathophysiological mechanisms need new perspectives for therapeutic strategies that alleviate and abolish neurodegenerative. The last searches have demonstrated that Centella Asiatica is commonly used in conventional medicine. The aim of our study is to reveal the neuroprotective effect of Centella Asiatica, which we will use in the treatment, on the neurotoxicity stimulated by 6 OHDA. Method: First, the SH-SY5Y cell line was grown in prepared media. Then, 25-50-75 and 100 µg/ml concentrations of Centella Asiatica were supplemented to the wells that reached 85% confluence 2 hours before (except for the control and 6-OHDA groups). Afterward, 200 µM 6-OHDA was added to the wells (except for the control group) and incubated for 24 hours. Then, IL-1β, GSH, MTT, LDH, GPx, TNF-α, SOD, MPO, CAT, and MDA analyses were performed. One-way analysis of variance was performed using the IBM SPSS 22.0 package program. The results were compared with the control and 6-OHDA groups, and values below p<.05 were considered statistically significant. Results: It was found that Centella Asiatica demonstrated a dose-dependent rise in the vivacity rate and the cell vivacity was 92% at the highest concentration. Moreover, antioxidant parameters (GSH, GPx, SOD, CAT) correlated with MTT and LDH assay. In IL-1β, TNF-α, MPO, and MDA activities, it was observed that the oxidant amount reduced depending on the concentration. Conclusion: These findings revealed that Centella Asiatica exerts a neuroprotective effect opposite 6-OHDA induction by rising cell viability and reducing oxidative stress.

Keywords: Centella Asiatica, Parkinson Model, SH-SY5Y Cell Line

Doi: 10.17363/SSTB.2023/ABCD89/.49.3


CENTELLA ASİATİCA’NIN, FARKLILAŞMIŞ SH-SY5Y HÜCRELERİNDE 6-OHDA KAYNAKLI OKSİDATİF STRES ÜZERİNDEKİ NÖROPROTEKTİF ETKİSİ

Amaç: Parkinson hastalığı, dopaminerjik nöronların progresif kaybı ve dopamin tükenmesi ile karakterizedir. Bununla birlikte, patofizyolojik mekanizmalar nörodejeneratifi hafifleten ve ortadan kaldıran terapötik stratejiler için yeni perspektiflere ihtiyaç duymaktadır. Son araştırmalar, Centella Asiatica'nın geleneksel tıpta yaygın bir şekilde kullanıldığını göstermiştir. Çalışmamızın amacı, tedavide kullanacağımız Centella Asiatica'nın 6-OHDA ile oluşturulan nörotoksisite üzerindeki nöroprotektif etkisini ortaya koymaktır. Yöntem: Başlangıçta SH-SY5Y hücre hattı hazırlanmış besiyerlerinde büyütüldü. Ardından, %85 konflense ulaşan kuyucuklara 2 saat öncesinden Centella Asiatica'nın 25-50-75 ve 100 ug/ml dozları eklendi (kontrol ve 6-OHDA grubu hariç). Sonrasında kuyucuklara (kontrol grubu hariç) 200 µM 6-OHDA ilave ederek 24 saat boyunca inkübasyona bırakıldı. Ardından IL-1β, GSH, MTT, LDH, GPx, TNF-α, SOD, MPO, CAT ve MDA analizleri yapıldı. Elde edilen veriler IBM SPSS 22.0 paket programı kullanılarak tek yönlü varyans analizi yapıldı. Sonuçlar kontrol ve 6-OHDA grupları ile karşılaştırılarak p<.05’in altındaki değerler istatiksel olarak anlamlı kabul edildi. Bulgular: Canlılık oranında Centella Asiatica'nın konsantrasyona bağlı olarak bir artış gösterdiği ve en yüksek konsantrasyonda hücre canlılığı % 92 oranında bulundu. Ayrıca antioksidan parametreleri (GPx, SOD, GSH, CAT), MTT ve LDH testi ile benzerlik gösterdi. IL-1β, TNF-α, MPO ve MDA aktivitelerinde ise doza bağlı olarak oksidan miktarının azaldığı gözlendi. Sonuç: Bu bulgular, Centella Asiatica'nın hücre canlılığını artırarak ve oksidatif stresi azaltarak 6-OHDA indüksiyonuna karşı nöroprotektif bir etki gösterdiğini ortaya koydu.

Anahtar Kelimeler: Centella Asiatica, Parkinson Model, SHSY5Y Hücre Hattı

Doi: 10.17363/SSTB.2023/ABCD89/.49.3

Page Range: 43-50


85