Year:2023   Issue: 50   Area: HEMŞİRELİK BİLİMLERİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 628

Elif Ateş ORCID Icon,Azize KARAHAN ORCID Icon,Nurgül ÇİFTÇİ ORCID Icon

CARE PRACTICES AND CHALLENGES EXPERIENCED BY PUBLIC HEALTH NURSES DURING ACUTE AND CHRONIC PANDEMIC PERIOD

Aim: This study aimed to determine the challenges experienced by Public Health Nurses (PHN) in delivering care to society during the acute and chronic periods of the pandemic and different care application methods. Method: This qualitative and descriptive study was conducted between January and February 2022. Phenomenological approach was used as a qualitative research method. The sample of the study consisted of 21 public health nurses working in family health centers. Data were obtained with a semi-structured interview form and descriptive information form containing sociodemographic characteristics. The interviews were recorded. Malterud's analysis method used in qualitative data analysis. Results: Four main themes were identified as "psychosocial situation, measures/precautions, difficulties, and solution methods" regarding care practices and challenges experienced by PHN during acute and chronic periods of a pandemic. Thirteen sub-themes under these main themes were differentiated according to acute and chronic periods. The mean age, and duration of working of PHNs participating in the study was 37.8 and 16.3 years, respectively. Conclusion: PHNs were negatively affected psychologically due to prejudices, fears, and uncertainty during the acute period of the pandemic, and in the chronic period, they faced aggressive, impatient, and anti-vax attitudes of the public. While during the acute period, telephone monitoring, telemedicine management, and difficulties in persuading the public were at the forefront of care practices, education, guidance, and counseling services for long-term health problems of people became a priority in the chronic period.

Keywords: Care Practices, Challenges, COVID-19, Pandemic, Public Health Nurse

10.17363/SSTB.2023/ABCD89/.50.2


AKUT VE KRONİK PANDEMİ DÖNEMİNDE KAMU SAĞLIĞI HEMŞİRELERİNİN YAŞADIĞI BAKIM UYGULAMALARI VE ZORLUKLAR

Amaç: Pandemi döneminde, Halk Sağlığı Hemşireleri (HSH)’nin akut ve kronik dönemde, topluma bakım verirken yaşadıkları zorlukları ve farklı bakım uygulama yöntemlerini belirlemektir. Yöntem: Araştırma nitel tanımlayıcı tasarım tipinde Ocak-Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Nitel araştırma yöntemi olarak fenomenolojik yaklaşım kullanıldı. İstanbul aile sağlığı merkezlerinde çalışan 21 halk sağlığı hemşiresi örneklemi oluşturdu. Yarı yapılandırılmış görüşme formu ve sosyodemografik özellikleri içeren tanıtıcı bilgi formu ile veriler elde edildi. Görüşmeler kayıt altına alındı. Nitel verilerin analizinde Malterud’un analiz yöntemi kullanıldı. Bulgular: HSH’nin akut ve kronik dönemde yaşadıkları zorluklar ve bakım uygulamaları “Psikososyal durum, tedbirler/ önlemler, zorluklar ve çözüm yöntemler” başlıkları altında dört ana tema belirlendi. Bu ana temalar altında ki 13 alt tema, akut ve kronik döneme özgü farklılaştığı görüldü. Çalışmaya katılan HSH’nin yaş ortalaması 37.8 yıl olup, çalışma yılı ortalaması 16.3’tü. Sonuç: HSH pandeminin akut döneminde önyargılarla, korkularla, belirsizlik nedeniyle psikolojik açıdan negatif etkilenmiş, kronik dönemde ise halkın saldırganlığı, tahammülsüzlüğü, aşı karşıtlığı ile karşı karşıya kalmışlardır. Bakım uygulamalarında akut dönemde, telefonla izlem, uzaktan süreç yönetimi, halkı ikna etme zorlukları ön plandayken, kronik dönemde halkın uzun dönemli ortaya çıkan sağlık sorunları ve bunlara yönelik eğitim, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri öncelik kazanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Halk Sağlığı Hemşiresi, Covid-19, Pandemi, Zorluklar, Bakım Uygulamaları

10.17363/SSTB.2023/ABCD89/.50.2

Page Range: 24-41


102