Year:2020   Issue: 35   Area: DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 486

Ümran SEVİL ORCID Icon,Vasfiye BAYRAM DEĞER ORCID Icon,Ali Serdar YÜCEL ORCID Icon,Ayça GÜRKAN ORCID Icon,Dilek ÖZTAŞ ORCID Icon,Murat KORKMAZ ORCID Icon,Perihan ABAY ORCID Icon

C-SECTION PREFEREANCE REASONS OF WOMEN: A SCALE DEVELOPMENT STUDY

Introduction: 51.7% of all pregnant women in Turkey is undergoing caesarean section to give birth to their babies. Women who have had a cesarean section not only contribute significantly to maternal mortality and morbidity, but also suffer from sepsis and infections that adversely affect postpartum recovery and well-being. Purpose: The purpose of this study is to determine the C-section preference reasons of women and affecting factors. Method: Data of the research were obtained from a total of 430 women who had a cesarean section in the last six months between September and October 2019 by using quantitative methodology. Within the scope of the analysis, demographic and descriptive statistics, reliability analysis, Factor Analysis, t-test analysis, Variance analysis (ANOVA), Jonckheereterpstra, Kruskall Wallis, KolmogorovSmirnov and Man Whitney were applied. Cronbach’s Alpha coefficient was obtained as 0.895. Analyzes were performed with SPSS 18 and Eviews 9. Findings: In line with the data obtained, it has been determined that women prefer cesarean section due to psychological, physiological reasons, on their own will and due to their thoughts on postpartum late recovery. The study focused on women's priorities in cesarean recovery, on the ability to continue daily activities, including pain (or deficiency), mobility and care. Those who had cesarean section for the first time reported that they were not sure of their ability to determine the symptoms of infection and wanted to go to health professionals. It was found that some of the women could not remember whether they had received information about the prevention of infection and had not received enough advice while others had received general information about cesarean recovery. Conclusion: It was determined that women who had a cesarean section would like more information, especially written information for post-operative 'normal' recovery, and would welcome recommendations on infection prevention. Thus, recovery will be faster and potentially sepsis and infection rates will be reduced. Cesarean stigma negatively affects women's healing experiences and possibly information delivery. As participants use substances such as cigarettes and alcohol, they are more likely to experience psychological problems. The psychological problems of the participants are affected by their problems in business or social life. As participants are more likely to experience problems in business or social life, they are more likely to use substances such as cigarettes and alcohol. It has been determined that informing the patient about the positive or negative effects of C-section during pregnancy increases the probability of giving birth normally.

Keywords: C-Section Surgery, Postpartum Infection, Patient Experience

Doi: 10.17363/SSTB.2020.35.2


KADINLARIN SEZARYEN TERCİH NEDENLERİ: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Giriş: Amaç: Türkiye'de tüm hamile kadınların%51,7'si bebeklerini doğurmak için sezaryen ameliyatı geçirmektedir. Sezaryen geçiren kadınlar, sadece anne ölüm ve morbiditesine önemli ölçüde katkıda bulunmakla kalmayıp aynı zamanda doğum sonrası iyileşme ve refahı da olumsuz yönde etkileyen sepsis ve enfeksiyonlara maruz kalmaktadırlar. Amaç:Bu çalışmanın amacı kadınların sezaryen tercih nedenlerini ve etkileyen faktörleri belirlemektir.Yöntem:Araştırmanın verileri kantitatif metodoloji kullanılarak, Eylül ve Ekim 2019 arasında, son altı ay içinde sezaryen geçiren toplam 430 kadından elde edildi Analiz kapsamında, demografik ve betimleyici istatistikler, güvenilirlik analizi, Faktör Analizi, t-testi analizi, Varyans analizi (ANOVA), Jonckheereterpstra, Kruskall Wallis, KolmogorovSmirnov ve Man Whitney uygulanmıştır. Cronbach’s Alpha kat sayısı 0,895olarak elde edilmiştir. Analizler SPSS 18 ve Eviews 9 ile gerçekleştirilmiştir. Bulgular:Elde edilen veriler doğrultusunda kadınların psikolojik, fizyolojik nedenler sebebiyle, kadının kendi isteğiyle ve normal doğum sonrası iyileşmenin uzun sürdüğünü düşünmeleri nedeniyle sezaryeni tercih ettikleri belirlenmiştir. Kadınların sezaryen iyileşmesi konusundaki öncelikleri, ağrı (veya eksikliği), hareketlilik ve bakım dahil olmak üzere günlük aktivitelere devam etme yeteneği üzerine odaklanmıştır. İlk kez sezaryen geçirenler, enfeksiyon belirtilerini belirleme yeteneklerindeneminolmadıklarını ve sağlık profesyonellerinegitmek istediklerini bildirmişlerdir. Kadınların bazılarının enfeksiyonun önlenmesi hakkında bilgi alıp almadıklarını hatırlayamadıkları ve yeterli öneri almadıkları, bazılarınınise sezaryen iyileşmesi hakkında genel bilgi aldıklarısaptanmıştır.Sonuç: Sezaryen geçiren kadınların, ameliyat sonrası 'normal' iyileşme için daha fazla bilgi özellikle yazılı bilgi istedikleri ve enfeksiyon önleme konusundakiönerileri memnuniyetle karşılayacakları belirlenmiştir. Böyleceiyileşme daha çabuk olacak ve potansiyel olarak sepsis ve enfeksiyon oranları azaltılmış olacaktır. Sezaryen damgalaması kadınların iyileşme deneyimlerini ve muhtemelen bilgi sunumunu olumsuz etkilemektedir. Katılımcıların sigara, alkol gibi maddeleri kullanmaları arttıkça psikolojik sorun yaşama olasılıkları da artmaktadır. Katılımcıların psikolojik problemleri, iş veya sosyal hayattaki problemlerinden etkilenmektedir. Katılımcıların iş veya sosyal hayatta problem yaşama olasılıkları arttıkça, sigara ve alkol gibi maddeleri kullanma olasılıkları da artmaktadır. Hastanın hamilelik süresince sezaryenin olumlu veya olumsuz etkileri konusunda bilgilendirilmesinin normal doğum yapma olasılığını artırdığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sezaryen Ameliyat, Doğum Sonrası Enfeksiyon, Hasta Deneyimi

Doi: 10.17363/SSTB.2020.35.2


147