Year:2022   Issue: 45   Area: HEMŞİRELİK BİLİMLERİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 587

ATTITUDES OF STUDENTS IN HEALTH-RELATED DEPARTMENTS TOWARDS FAMILY PLANNING

Gönül GÖKÇAY ORCID Icon,Duygu AKÇA ORCID Icon

Purpose: The research was conducted to determine the attitudes of students studying in health departments towards family planning. Method: The study was planned in descriptive type. The study was planned in descriptive type. 470 students studying in undergraduate and associate degree departments of Health participated in the research. The data in the study were obtained by using the Socio-demographic Information Form and the Family Planning Attitude Scale (FPAS). The normality distribution of the data was determined by Kolmogorov Smirnov Test, number, percentage, mean and standard deviation values and independent sample t-test were evaluated using Bonferroni as one-way analysis of variance and Post-Hok test. Results: 67.4% of the students participating in the study are studying in associate degree departments, 57.7% are between the ages of 21-30, and 68.3%'s income is equal to their expenses. The students got 118.07 ± 26.91 points from FPAS. It has been determined that the mean FPAS scores of undergraduate students are higher than other students, girls are boys, married people are single, students whose parents are university graduates are illiterate, and those whose income is more than their expenses are higher than those whose income is equal to their expenses, and it is statistically significant. (p<0.05). Conclusion: It was found that the students had above-average positive attitudes when their FPAS and sub-dimension mean scores were evaluated. Suggestions were made in line with the results.

Keywords: University Student, Family Planning, Attitude

Doi: 10.17363/SSTB.2022/ABCD89/.45.2


SAĞLIKLA İLGİLİ BÖLÜMLERDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN AİLE PLANLAMASINA YÖNELİK TUTUMLARI

Amaç: Araştırma, sağlık bölümlerinde okuyan öğrencilerin aile planlamasına yönelik tutumlarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Çalışma tanımlayıcı türde planlanmıştır. Araştırmaya, Sağlık lisans ve önlisans bölümlerinde öğrenim gören 470 öğrenci katılmıştır. Araştırmada veriler Sosyo-demografik Bilgi Formu ve Aile Planlaması Tutum Ölçeği (APTÖ) kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin normallik dağılımı Kolmogorov Smirnov Testi ile tespit edilmiş, sayı, yüzde, ortalama ve standart sapma değerleri ve bağımsız örneklem t testi, tek yönlü varyans analizi ve Post-Hok testi olarak Bonferroni kullanılarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin % 67.4’ü ön lisans bölümlerinde öğrenim görmekte, %57.7’si 21-30 yaş aralığında, %68.3’nün geliri giderine eşittir. Öğrencilerin APTÖ’den 118.07±26.91 puan almışlardır. Lisans öğrencileri diğer öğrencilerden, kızların erkeklerden, evlilerin bekarlardan, anne ve babası üniversite mezunu olan öğrencilerin anne ve babası okur-yazar olmayanlardan ve geliri giderinden çok olanların geliri giderinden az ve geliri giderine eşit olan öğrencilerden APTÖ puan ortalamaları daha yüksek ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır (p<0.05). Sonuç: Öğrencilerin APTÖ ve alt boyut puan ortalamaları değerlendirildiğinde orta üstünde olumlu tutuma sahip oldukları bulunmuştur. Sonuçlar doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Üniversite Öğrencisi, Aile Planlaması, Tutum

Doi: 10.17363/SSTB.2022/ABCD89/.45.2


85