Year:2018   Issue: 27   Area: SPORCU SAĞLIĞI

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 386

Zeynep Senem SÖYLEYİCİ ORCID Icon

ANALYSIS OF PHYSICAL ACTIVITY LEVELS IN ELDERLY INDIVIDUALS BY SOME VARIABLES

Aim: In this study; it is aimed to examine the physical activity levels in elderly individuals according to some variables. Method:112 volunteers over 65 years of age living in the province of Isparta participated in the sampling method. The International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) was used to determine the level of physical activity in the study. 'Independent t Test' and 'Anova' tests were used to compare the variables that determine physical activity level and the answers based on the variables obtained from demographic questions. In addition, 'Pearson Correlation' test was applied to examine the relation between continuous variables. Findings:The total MET score of the women participating in the survey according to the analyzes made; 1109,7 ± 1076,8, while men were found to be 1682,3 ± 1888,8. Male physical activity levels were found to be higher, weight gain increased BMI and, total MET score increased as age decreased, sport as the time of the day increased, BMI and total MET scores increased. Result: It was determined that the research group had no effect on marital status, smoking, alcohol drinking, occupational status, income status, educational status, nutritional preference and MET values of BMI classes.

Keywords: Elderly, Individual, Physical Activity

Doi: 10.17363/SSTB.2018.2.4


YAŞLI BİREYLERDE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İRDELENMESİ

Amaç: Bu çalışmada; yaşlı bireylerde fiziksel aktivite düzeylerinin bazı değişkenlere göre irdelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırmaya kolayda örnekleme metoduyla Isparta ilinde yaşayan 65 yaş üstü 112 gönüllü katılmıştır. Araştırmada fiziksel aktivite düzeyleri belirlemek için Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi (UFAA -International Physical Activity Questionnaire) kullanılmıştır. Fiziksel aktivite düzeyini belirleyici bu parametreler ile demografik sorulardan elde edilen cevaplara dayalı değişkenleri karşılaştırmak amacıyla ‘Bağımsız t Testi’ ile ‘Anova’ testleri kullanılmıştır. Bunun yanı sıra sürekli değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla ‘Pearson korelasyon’ testi uygulanmıştır. Bulgular:Yapılan analizler doğrultusunda araştırmaya katılan kadınların toplam MET skoru; 1109,7±1076,8 iken, erkeklerin 1682,3±1888,8 olduğu bulunmuş, erkeklerin fiziksel aktivite düzeyleri daha yüksek olduğu tespit edilmiş, kilo arttıkça BKI’nin ve toplam MET’in arttığı, yaş azaldıkça toplam MET puanın arttığı, spor yapma saati arttıkça BKI ve toplam MET puanının arttığı bulunmuştur.Sonuç: Araştırma grubunun medeni durum, sigara içme, alkol içme, meslek durumu, gelir durumu, eğitim durumu, beslenme tercihi ve BKİ sınıflarının MET değerleri üzerinde etkisi olmadığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, Birey, Fiziksel Aktivite

Doi: 10.17363/SSTB.2018.2.4


74