Year:2023   Issue: 48   Area: DİĞER TIP BİLİMLERİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 622

Ümran SEVİL ORCID Icon,Ayça GÜRKAN ORCID Icon,Süleyman DERMAN ORCID Icon,Ali Serdar YÜCEL ORCID Icon,Murat KORKMAZ ORCID Icon

AN OVERVIEW OF HEALTH PROBLEMS IN CHILDREN IN TURKIYE AND AROUND THE WORLD

Purpose: In this study, a number of important topics related to children's health were analytically evaluated and interpreted. The aim of the study is to increase people's awareness of child health, to understand the problems and to contribute to the search for solutions. Scope: The study focuses on common health problems in children. These problems include obesity, diabetes, asthma, allergies, infectious diseases and immune problems. The importance of healthy eating habits and physical activity is also emphasized in the study. Vaccines play a critical role in child health. Childhood vaccines, vaccination programs and the effects of vaccination on public health were also evaluated in this study. In addition, issues such as opposition to vaccination are also included in the scope of the study. Psychological health was also considered as an important issue within the scope of the study. Common problems in children include depression, anxiety disorders and attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). Symptoms and treatment of these problems and the importance of early intervention were mentioned in the study. Physical development is recognized as an integral part of child health. In terms of physical development, issues such as proper nutrition, exercise, sleep patterns and monitoring of children's growth and development processes were also discussed and evaluated. The impact of health policies and health services on children, various problems regarding the accessibility, quality and scope of services for child health and suggestions for improvement are included in the study. Method: G20 countries are analyzed in detail. All analyses were conducted with SPSS v17.0 (SPSS Science, Chicago, IL, USA) and Eviews 18.0. When calculating statistical differences between groups, p<0.05 was taken into consideration. ANOVA and Man Whitney u and Kruskal Wallis were used to determine whether there were differences between the groups. Conclusion: It is among the findings of the research that there are various health problems for children in many developed, developing and underdeveloped countries of the world. Especially in underdeveloped and developing world countries, it is among the findings that there are multifaceted health problems for children that arise due to the population growth rate.

Keywords: Child, Health, Pandemic, Policy, Development, Practice, Program

Doi: 10.17363/SSTB.2023/ABCD89/.48.5


TÜRKİYE VE DÜNYADA ÇOCUKLARDA SAĞLIK SORUNLARINA GENEL BİR BAKIŞ

Amaç: Bu çalışmada çocuk sağlığıyla ilgili bir dizi önemli konu başlığı analitik olarak değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır. Çalışmada hedeflenen amaç, insanların çocuk sağlığına yönelik farkındalığını artırmak, sorunları anlamak ve çözüm yollarını araştırmalarına katkıda bulunmaktır. Kapsam: Çalışmada çocuklarda yaygın görülen sağlık sorunlarına odaklanılmıştır. Bu sorunlar arasında obezite, diyabet, astım, alerjiler, enfeksiyon hastalıkları ve bağışıklık sorunları yer almaktadır. Ayrıca, sağlıklı beslenme alışkanlıkları ve fiziksel aktivitenin önemi de çalışmada vurgulanmaktadır. Aşılar, çocuk sağlığı açısından kritik bir rol oynamaktadır. Çocukluk çağı aşıları, aşı programları ve aşılamanın toplum sağlığı üzerindeki etkileri de çalışmada değerlendirilmiştir. Bunun yanı sıra, aşı karşıtlığı gibi konular da çalışma kapsamı içerisinde yer almaktadır. Çalışma kapsamında psikolojik sağlık da önemli bir konu olarak değerlendirilmiştir. Çocuklarda yaygın görülen sorunlar arasında, depresyon, anksiyete bozuklukları ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) bulunmaktadır. Çalışmada bu sorunların belirtileri, tedavisi ve erken müdahalenin önemine yönelik bilgilere değinilmiştir. Fiziksel gelişim, çocuk sağlığının ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmektedir. Fiziksel gelişim konusu çocuklarda doğru beslenme, egzersiz, uyku düzeni ve çocukların büyüme ve gelişme süreçlerinin takibi gibi konular da ele alınarak değerlendirilmiştir. Sağlık politikaları ve sağlık hizmetlerinin çocuklara yönelik etkisi, çocuk sağlığına yönelik hizmetlerin erişilebilirliği, kalitesi ve kapsamı konusunda çeşitli sorunlar ve iyileştirme önerileri çalışma kapsamında yer almaktadır. Yöntem: Analiz kapsamında G20 ülkeleri detaylı değerlendirilmiştir. Tüm analizler SPSS v17.0 (SPSS Science, Chicago, IL, USA) ve Eviews 18.0 ile yapılmıştır. Gruplar arası istatistiksel farklılıklar hesaplanırken p<0.05 değeri göz önünde bulundurulmuştur. Anova ve Man Whitney u ve Kruskal Wallis gruplar arasında farklılık olup olmadığını belirlemek için kullanılmıştır. Sonuç: Birçok gelişmiş, gelişmekte olan ve gelişmemiş dünya ülkesinde çocuklara yönelik kapsamlı? çeşitli? sağlık sorunlarının olduğu araştırma sonunda elde edilen bulgular arasındadır. Özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan dünya ülkelerinde nüfus artış hızına bağlı olarak ortaya çıkan, çocuklara yönelik çok yönlü sağlık sorunları olduğu saptanan bulgular arasında yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Sağlık, Salgın, Politika, Gelişim, Uygulama, Program

Doi: 10.17363/SSTB.2023/ABCD89/.48.5


87