Year:2018   Issue: 29   Area: SPOR HEKİMLİĞİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 413

AN EXAMINATION OF SPORTS BRANCH BRANCH OF SPORTS PREFERENCES OF NATIVE AND REFUGEE ATHLETES

Sabriye ERCAN ORCID Icon

Aim: The aim of the study is to examine native and refugee athletes’ features of participation in sports and their sports branch preferences. Methods: Archival records of Sports Medicine were evaluated. Demographic features, sports preferences, training details and cigarette use habits of native and refugee athletes were examined. Athletes’ sports branch preferences were divided into sub-groups. Results: 1627 athletes (native, 96.4%; refugee, 3.6%), whose average was 15.45 years, were included in the study. No significant difference was determined in age, height, body weight and body mass index between groups (p˃ 0.05). 70.9% of all the participants were men. Participation of refugee women in sports was found low (p= 0.003). No difference was determined between the groups in terms of presence (p= 0.2) and period (p= 0.6) of cigarette use (p˃0.05). Sport year of native athletes was found higher than that of refugees (p= 0.002). Annual training period was high in refugee athletes (p= 0.001). Refugee athletes preferred the branches involving high static-low dynamic component, the individual sports and mostly the defense sports (p˂ 0.05). Conclusion: We consider that it is necessary to encourage refugees towards sports to help them to more easily overcome the problems they encounter in our country.

Keywords: Sports, Refugee, Syrian Civil War

Doi: 10.17363/SSTB.2018.29.4


YERLİ VE MÜLTECİ SPORCULARIN SPOR BRANŞI TERCİHLERİNİN İNCELENMESİ

Amaç: Mültecilerin, göç ettikleri ülkeye uyum sağlamaları, dil yeteneklerini geliştirmeleri ve rehabilite edilmeleri için sportif faaliyetlerden yararlanılmaktadır. Ancak, ülkemizde 3.5 milyondan fazla mülteci sığınmış olmasına rağmen mültecilerin spora katılımları ve spor branşı tercihleri ile ilgili bilgimiz kısıtlıdır. Bu çalışmanın amacı, yerli ve mülteci sporcuların; spora katılım özelliklerinin, spor branşı tercihlerinin incelenmesi ve mültecilerin spora katılımları ile ilgili öneriler sunulmasıdır. Yöntem: Bir yıllık süre içinde Spor Hekimliği Polikliniği'ne spora katılım muayenesi için başvurmuş kişilerin arşiv kayıtları değerlendirmeye alınmıştır. Yerli ve mülteci sporcuların demografik özellikleri, spor branşı tercihleri, antrenman ayrıntıları ve sigara kullanım alışkanlıkları incelenmiştir. Sporcuların spor branşı tercihleri; bireysel veya takım sporu olmasına, sporun temas düzeyine, spor branşının statik-dinamik komponent özelliklerine göre alt gruplara ayrılmıştır. Bulgular: Çalışmaya, ortalama yaşı 15.45±6.68 yıl olan toplam 1627 sporcu (yerli sporcu, n=1568, %96.4; mülteci sporcu, n=59, %3.6) dahil edilmiştir. Gruplar arasında; yaş, boy, vücut ağırlığı ve vücut kitle indeksi bakımından anlamlı fark saptanmamıştır (p ˃0.05). Tüm katılımcıların %70.9 (n=1153)’u erkek, %29.1 (n=474)’i kadındır. Mülteci kadınların spora katılımları düşük bulunmuştur (p=0.003). Sigara kullanımı varlığı (p=0.2) ve süresi (p=0.6) açısından gruplar arasında fark saptanmamıştır (p ˃0.05). Yerli sporcuların spor yılı, mültecilere göre anlamlı yüksek bulunmuştur (p=0.002). Yıllık antrenman süresi ise mülteci sporcularda anlamlı yüksektir (p=0.001). Mülteci sporcular, yüksek statik-düşük dinamik komponent içeren branşları, bireysel sporları ve en çok da savunma sporlarını tercih etmiştir (p˂0.05). Paralimpik sporcular içinde mülteci olan yoktur. Sonuç: Mültecilerin, ülkemizde yaşadıkları sorunları daha kolay aşabilmeleri için takım sporlarına yönlendirmesi, kadınların spora katılımlarının arttırılması, ileriki dönemde yaşanabilecek kardiyovasküler risklerin azaltılması amacıyla dinamik komponent özelliği yüksek branşların özendirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Spor, Mülteci, Suriye İç Savaşı

Doi: 10.17363/SSTB.2018.29.4


37