Year:2019   Issue: 33   Area: HEMŞİRELİK BİLİMLERİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 455

Ayşe ÇEVİRME ORCID Icon,Nezihe UĞURLU ORCID Icon,Özge ERTÜRK ORCID Icon,Nasibe Yağmur ZİYAİ ORCID Icon

ACADEMICIANS’ VIEWS ON MEDICAL TOURISM NURSING AND ITS EDUCATIONAL STRUCTURE: A MIXED-METHOD STUDY

Aim: The aim of this study is to determine academics’ views on medical tourism nursing and its educational structure. Method: Data were collected using a mixed method combining both quantitative and qualitative approaches. Quantitative and qualitative data were collected from 46 and 9 academics, respectively. A structured questionnaire consisting of 15 items was used, and in-depth interviews were carried out to collect data. In-depth interviews were recorded and extensive notes were taken during interviews. Findings: 6 themes and 32 sub-themes regarding academics’ views on qualifications and educational levels related to medical tourism nursing emerged. Some of the sub-themes are as follows: The education system of medical tourism nursing needs regulations. Conclusion: The number of studies on medical tourism nursing in Turkey is limited. There is a need for educational/academic activities and legal arrangements related to medical tourism. There is no need for the employment of foreign nurses.

Keywords: Academics' Views, Educational Structure, Medical Tourism, Mixed Method, Nursing

Doi: 10.17363/SSTB.2019.32.3


MEDİKAL TURİZM HEMŞİRELİĞİNİN EĞİTİM YAPISI VE AKADEMİSYENLERİN GÖRÜŞLERİ: BİR KARMA YÖNTEM ÇALIŞMASI

Amaç: Bu çalışmanın amacı, akademisyenlerin tıbbi turizm hemşireliği ve eğitim yapısı hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Yöntem: Veriler, hem niceliksel hem de niteliksel yaklaşımları birleştiren karma bir yöntem kullanılarak toplanmıştır. Nicel ve nitel veriler sırasıyla 46 ve 9 akademisyenden toplanmıştır. 15 maddeden oluşan yapılandırılmış bir anket kullanılmış ve veri toplamak için geniş kapsamlı görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler sırasında kapsamlı notlar alındı ve kaydedildi. Bulgular: Akademisyenlerin medikal turizm hemşireliği ile ilgili yeterlilikler ve eğitsel duruma dair 6 tema 33 alt tema belirlendi. Araştırmada en sık kullanılan alt tema medikal turizm hemşireliğinin eğitim yapılanmasında düzenlemelere ihtiyaç olduğudur. Sonuç: Medikal turizm hemşireliği ile ilgili ülkemizde yapılan çalışmaların yetersizliği, medikal turizm ile ilgili eğitsel, akademik etkinlikler ve yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğu, yabancı hemşire istihdamına gerek olmadığı şeklindedir.

Anahtar Kelimeler: Akademisyen Görüşleri, Eğitim Yapısı, Medikal Turizm, Karma Yöntem, Hemşirelik

Doi: 10.17363/SSTB.2019.32.3


162