Year:2013   Issue: 9   Area: SPOR BİLİMLERİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 100

Emre ŞİMŞEK , Ahmet ŞİRİNKAN, Fatih KIYICI

A STUDY ON EFFECTS OF PREPARATORY TRAININGS OF ELITE ATHLETES INVOLVED IN ALPINE DISCIPLINES ON THEIR AEROBIC AND ANAEROBIC CAPACITIES

Knowing physical capacities of athletes is of great importance for training program to be implemented for athletes. This study was carried out with the purpose of studying effects of preparatory trainings of elite athletes involved in alpine disciplines on their aerobic and anaerobic capacities. Teen healthy male elite skiers were involved in this study. Wingate Test was performed with the purpose of determining anaerobic capacities of skiers and Shuttle Run Test was performed for determining their aerobic capacities. In addition, anaerobic power and fatigue index values were measured with Wingate Test. Results. Aerobic capacity values of elite skiers of alpine disciplines measured before preparatory trainings were 52.61 ± 4.87 ml/kg/min for AK, 672.84 ± 83.44 W for ANK, 9.22 ± 0.70 W for RANK, 1023.23 ± 137.38 W for ANG, 14.03 ± 1.30 W for RANG and 53.48 ± 5.24 % for YI while values measured after preparatory trainings were 57.56± 3.44 ml/kg/min for AK with an increase of 8.56 %, 679.49 ± 75.18 W for ANK with an increase of 0.98 %, 9.29 ± 0.63 W for RANK with an increase of 0.70%, 993.27± 80.15 W for ANG with a decrease of -3.02 %, 13.66 ± 1.55 W for RANG with a decrease of %-2.69 and 50.27 ± 7.76 % for YI with a decrease of %-6.39. Conclusion. It was seen that preparatory trainings of skiers involved in Alpine disciplines have a positive effect on AK and YI values of skiers while there is not any positive effects on values such as ANK, RANK, ANG, RANG. We think that the cause of this situation is the fact that implemented training program is effective for aerobic capacity improvement but it is not sufficient for anaerobic capacity improvement.

Keywords: Aerobic Capacity, Alpine Discipline, Anaerobic Capacity, Ski


ELİT ALP DİSİPLİNİ SPORCULARININ HAZIRLIK DÖNEMİNDE YAPTIKLARI ÇALIŞMALARIN AEROBİK VE ANAEROBİK KAPASİTELERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Sporcuların fiziksel kapasitelerinin bilinmesi, sporculara uygulanacak antrenman programı açısından çok önemlidir. Bu çalışma, elit alp disiplini sporcularının hazırlık döneminde yaptıkları antrenmanların aerobik ve anaerobik kapasiteleri üzerine etkisini incelemek için yapılmıştır. Bu çalışmaya sağlık problemi bulunmayan 10 elit erkek kayakçı katılmıştır. Kayakçıların anaerobik kapasitelerini belirlemek için Wingate Testi, aerobik kapasitelerini (AK) belirlemek için Mekik Koşusu Testi yapılmıştır. Ayrıca yapılan Wingate Testi ile kayakçıların anaerobik güç (ANG) ve yorgunluk indeksi (YI) değerleri de ölçülmüştür. Kayakçılarının hazırlık dönemi antrenmanları öncesindeki değerleri AK 52.61±4.87 ml/kg/dk, ANK 672.84 ± 83.44 W, RANK 9.22 ± 0.70 W, ANG 1023.23 ± 137.38 W, RANG 14.03 ± 1.30 W, YI % 53.48 ± 5.24 iken, sonrasındaki değerleri AK %8.56 artışla 57.56 ± 3.44 ml/kg/dk, ANG %0.98’lik yükselmeyle 679.49 ± 75.18 W, RANK %0.70 artışla 9.29 ± 0.63 W, ANG %-3.02 azalmayla 993.27 ± 80.15 W, RANG %-2.69 düşüşle 13.66 ± 1.55 W, YI %-6.39 azalmayla % 50.27 ± 7.76 olarak tespit edilmiştir. Alp disiplini kayakçılarının hazırlık döneminde yaptıkları antrenmanların, kayakçıların AK ve YI değerlerine olumlu etkisinin olduğu, ancak ANK, RANK, ANG ve RANG gibi değerlerine olumlu bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. Buna neden olarak uygulanan antrenman programının aerobik kapasite gelişimi için yeterli ancak anaerobik kapasiteyi geliştirmeye yönelik zayıf olduğu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Aerobik Kapasite, Alp Disiplini, Anaerobik Kapasite, Kayak


28