Year:2019   Issue: 31   Area: INTERNAL MEDICAL SCIENCES  

İrem AKOVA
EVALUATION OF COLORECTAL CANCER SCREENING IN A CITY IN 2015-2018
 
Aim: This study was carried out to evaluate the colorectal cancer (CRC) screening rates and CRC screening results which were done in 2015-2018 in a city. Method: The results of Fecal Occult Blood Test (FOBT) which were performed to individuals aged between 50-70 who applied to Family Health Centers (FHC) and Cancer Early Diagnosis and Screening Center (CEDSC) in 2015-2018 were evaluated. The data were obtained from the Public Health Information System (PHIS) and Public Health Management System (PHMS) by the researcher retrospectively. Approval of the Ethics committee and the relevant public institution were obtained. Descriptive statistical methods were used to evaluate the data. Results: In our province, it was determined that the target population was scanned for 8.7% in 2015, for 7.1% in 2016, for 5.6% in 2017 and for 10.5% in 2018. FOBT positivity rates were 11.3% for 2015, 8.4% for 2016, 7.9% for 2017 and 6.8% for 2018. In all of the years, the application number of women for screening and FOBT positivity rates were higher than the men. Conclusion: The rate of achieving the target population in CRC screening was far below the 70% target for community-based cancer screening. In order to reach the target for screening, it is considered that not only the efforts of Community Health Centers (CHCs) and CEDSCs are enough but also Family Physicians should take a more active role in cancer screening in the target populations registered to them.

Keywords: Colorectal Cancer, Cancer Screening, Fecal Occult Blood Test

Doi: 10.17363/SSTB.2019.31.1

2015-2018 YILLARINDA BİR İLDE YAPILAN KOLOREKTAL KANSER TARAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Amaç: Bu çalışma bir ilde 2015-2018 yıllarında yapılan Kolorektal kanser (KRK) tarama oranlarının belirlenmesi ve tarama sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla yürütüldü. Yöntem: 2015-2018 yıllarında ilimiz Aile Sağlığı Merkezlerine (ASM) ve Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezine (KETEM) başvuran 50-70 yaş arasındaki bireylere yapılan Gaitada Gizli Kan Testi (GGT) sonuçları değerlendirildi. Veriler araştırmacı tarafından Halk Sağlığı Bilgi Sistemi (HSBS) ve Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS) yazılımlarından geriye dönük olarak elde edildi. Öncesinde etik kurul ve ilgili kamu kurumunun onayı alındı. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemler kullanıldı. Bulgular: İlimizde KRK açısından hedef nüfusun 2015’te %8.7’si, 2016’da %7.1’i, 2017’de %5.6’sı ve 2018’de %10.5’i tarandığı saptandı. GGT pozitiflik oranları 2015 için %11.3, 2016 için %8.4, 2017 için %7.9 ve 2018 için %6.8’di. Yılların hepsinde kadınların tarama için başvuru sayıları ve GGT pozitiflik oranları erkeklere göre daha yüksekti. Sonuç: KRK taramalarında ilimizde hedef nüfusa ulaşma oranları toplum tabanlı kanser taramaları için gerekli olan %70 hedefinin çok altında kalmıştır. Tarama için önerilen hedefe ulaşmak için sadece Toplum Sağlığı Merkezlerinin (TSM) ve KETEM’lerin çabasının yeterli olmadığı, Aile Hekimlerinin kendilerine kayıtlı hedef nüfuslarda kanser taramalarında daha aktif rol alması gerektiği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kolorektal Kanser, Kanser Taramaları, Gaitada Gizli Kan Testi

Doi: 10.17363/SSTB.2019.31.1

Tam Metin