Year:2023   Issue: 47   Area: REKREASYON

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 604

VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF THE SCALE OF ACTIVE PARTICIPATION AND UNFORGETTABLE CULTURAL EXPERIENCES OF TOURISTS

,Mert ERKAN ORCID Icon,Osman Göktuğ KOÇAK ORCID Icon,Fatih PAZI ORCID Icon,İlke AKMAN ORCID Icon

Abstract: Aim: In this research, it is aimed to adapt the “Scale of Active Participation and Unforgettable Cultural Experiences of Tourists” to Turkish language and culture. The measurement tool is a measurement tool to measure the experience levels of individuals who have participated in a tourism event at least once. It offers the opportunity to compartmentalize the cultural experiences that individuals encounter in the tourism activities they participate in. Since the studies on tourism experiences in the Turkish literature are lacking in the field of cultural experiences, it is thought that this research will contribute to the field since there is no measurement tool that can evaluate how much the individuals participating in tourism activities are affected by cultural experiences. Method: The population of the research consists of 402 people selected by convenience sampling method in Eskişehir province. Confirmatory Factor Analysis (CFA) was used to test the structure of the scale. Results: As a result of the analysis, it was revealed that the values of the scale were above the values given for compliance in the literature and were in a positive harmony. At the same time, the construct validity of the scale was tested. The Cronbach Alpha (0.915) internal consistency coefficient for the reliability of the scale, which consists of 4 dimensions and 21 questions, is above the values specified in the literature. According to the findings, it has been determined that the “Tourists’ Active Participation and Unforgettable Cultural Experiences Scale” is a valid and reliable measurement tool. Conclusion: Therefore, it was concluded that the measurement tool, which shows the necessary psychometric properties for Turkish language and culture, can be used for event participants in Turkey.

Keywords: Validity and reliability, Experience, Tourism, Culture, Participation

Doi: 10.17363/SSTB.2023/ABCD89/.47.1


TURİSTLERİN AKTİF KATILIMI VE UNUTULMAZ KÜLTÜREL DENEYİMLERİ ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİLİK GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI

Öz: Amaç: Bu araştırmada “Turistlerin Aktif Katılımı ve Unutulmaz Kültürel Deneyimleri Ölçeğinin” Türk dili ve kültürüne uyarlanması amaçlanmıştır. Ölçme aracı turizm etkinliğine en az bir kez katılan bireylerin yaşadıkları deneyim düzeylerini ölçmeye yönelik bir ölçme aracıdır. Bireylerin katıldıkları turizm faaliyetlerinde karşılaştıkları kültürel deneyimler konusunda bölümlendirme fırsatı sunmaktadır. Türkçe literatürde turizm deneyimleri üzerine olan çalışmaların kültür deneyimleri alanında eksik kalması nedeniyle turizm faaliyetlerine katılan bireylerin kültürel deneyimlerden ne denli etkilendiğini değerlendirebilecek bir ölçme aracı olmadığı için bu araştırmanın alana katkı sağlayacağı düşünülmüştür. Yöntem: Araştırma evrenini Eskişehir illinde kolayda örnekleme yöntemi ile seçilen toplam 402 kişi oluşturmaktadır. Ölçeğin yapısını test etmek için ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda ortaya çıkan değerler ölçeğin alan yazında uyum için verilen değerlerin üstünde yer aldığını ve pozitif bir uyum içinde olduğu ortaya çıkarılmıştır. Aynı zamanda ölçeğin yapı geçerliliği test edilmiştir. 4 boyut 21 sorudan oluşan ölçeğin güvenilirliği için Cronbach Alpha (0.915) iç tutarlılık kat sayısı alınyazında belirtilen değerlerin üstündedir. Bulgular: Elde edilen bulgulara göre “Turistlerin Aktif Katılımı ve Unutulmaz Kültürel Deneyimleri Ölçeğinin” geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu tespit edilmiştir. Sonuç: Dolayısıyla Türk dili ve kültürü için gerekli psikometrik özellikleri gösteren ölçme aracının Türkiye’deki etkinlik katılımcılarına yönelik kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Geçerlilik ve güvenirlik, Deneyim, Turizm, Kültür, Katılım

Doi: 10.17363/SSTB.2023/ABCD89/.47.1


55