Year:2012   Issue: 3   Area: SPOR BİLİMLERİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 39

Çağlar AKBUDAK , Servet REYHAN, Yahya YILDIRIM

TO EXAMINE EFFECT of RECREATIVE ACTIVITIES on MOTION DEVELOPMENT in TEACHABLE MENTALLY DISABLED CHİLDREN BETWEEN 10-12 AGE

Aim; This research is planned to figure the impact of 6 week systematic recreational activities on 10-14 aged teachable mentally-impaired children’s motional progress. Data is collected from 8 mentally-impaired children (4 of them are girl and rest of them boy) who were trained in Yeşil Doğa Private Training and Rehabilitation Centre. During 6 week, every student’s progress scale are recorded and evaluated according to very poor(0), poor(1), average(2), good(3), very good(4) scale. The collected data is obtained by observing the impact of recreational activities on children’s motional skill progress. The data is evaluated with SPSS v.15.0 package program frequency test and their percentage is taken and analyzed with one way variance analysis test results. According to the progress scale and results from 6 week analysis, ability to play frisbee and do simple dance figures, which were included in program, distribution results are examined and p<0,05 meaningful relation was found. When the distribution results of ability to run in slow tempo, ability to crossing between funnels, ability to hop the ball with table tennis racket, ability to apply techniques about football, ability to apply techniques about basketball, ability to do motion on wrestling mat, ability to match different shaped and colored legos and ability to do simple jump are analyzed, in the results p>0,05 meaningful relation can not be found. According to this variety, it can be monitored that every other week there is positive progress to student’s advantage. In other words, it is found out that every other week there is an increase on arithmetic average of fulfillment level on mentioned trainings.

Keywords: Mentally-Impaired Children, Motional Progress, Recreational Activities


10-14 YAŞ ARASI ÖĞRETİLEBİLİR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARDA REKREATİF ETKİNLİKLERİN HAREKET GELİŞİMİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Amaç; Bu araştırma; 6 haftalık düzenli olarak yapılan rekreatif etkinliklerin 10-14 yaş grubu öğretilebilir zihinsel engelli çocukların hareketsel gelişimlerindeki gelişmelerin belirlenmesi amacıyla planlanmıştır. Veriler Yeşil Doğa Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören 4’ü kız, 4’ü erkek olmak üzere 8 zihinsel engelli çocuklardan oluşturulmuştur. Elde edilen veriler; her öğrencinin 6 hafta boyunca gelişim skalaları tutularak ve hiç(0), az(1), orta(2), iyi(3), çok iyi(4) puan dereceleri doğrultusunda değerlendirilerek, rekreatif etkinliklerin çocuklar üzerindeki hareket becerilerindeki gelişimleri gözlemlenerek elde edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS v.15.0 paket programında frekans testi ile değerlendirilmiş ve yüzdelik değerleri alınmıştır ve tek faktörlü Varyans Analizi (Anova) testi sonuçları ile analiz edilmiştir. Gelişim skalası ve 6 haftalık analizler sonucunda çalışma programında yer alan frizbi oynayabilme ve müzik eşliğinde basit dans figürleri yapabilme dağılımlarının sonuçlarına bakıldığında p<0,05 anlamlı ilişki bulunmuştur. Düşük tempolu düz koşu, huniler arasında çapraz geçişler, masa tenisi raketi ile top sektirme, futbol ile ilgili teknikleri uygulama, basketbol ile teknikleri uygulama, yer minderinde hareket yapabilme, farklı renk ve şekildeki legoları eşleştirme ve basit atlama hareketleri yapabilme dağılımlarının sonuçlarına bakıldığında ise sonuçlar arasında p>0,05 anlamlı ilişki bulunamamıştır. Bu farklılığa göre her geçen haftada öğrenciler lehine olumlu gelişmelerin gözlemlendiği söylenebilir. Başka bir anlatımla her geçen haftada belirtilen çalışmalarda gerçekleşme düzeyinde aritmetik ortalamaların yükseldiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Zihinsel Engelli Çocuk, Hareket Gelişimi, Rekreatif Etkinlikler


36