Year:2012   Issue: 3   Area: SPOR BİLİMLERİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 36

Mesut Hekim , Mehmet TOKGÖZ, Servet REYHAN, Yahya YILDIRIM

TO COMPARE SOME MOTORIC FEATURES of 12-14 AGE GROUP GIRL CHILDREN MAKING SPORT and DON’T MAKE SPORT

It was came to an important topic that children join in to sport. As to main reason of this is that sport contribute to development of physical, physiologic and biomotoric features in children. The aim of this study was to compare some motoric features of 12 age group girl children making sport and don’t make sport. 22 girls making sport regularlay and 22 girls who don’t make sport regularly were joined in research. Leg force, 30 and 100 m speed running and standing long jump performances of all subjects were determined. Independent “t” test in SPSS 15.0 for Windows program was used in analyze of data obtained. After analyze of data obtained, it was determined that there was statistically significant difference betweeen body weight of children makind sport and don’t make sport (p<0,05). As to this, it was came off that body weight of children making sport is lower than children who don’t make sport. It was determined that there was statistically significant difference betweeen 100 m speed running performances of groups (p<0,05). As to this, it was determined that 100 m running performance of children making sport is better than other group. It was determined that the was no statistically significant difference between 30 m running perofrmances of children making sport and don’t make sport (p>0,05). Besides, it was determined that the was no statistically significant difference between leg force value of each two groups (p>0,05).

Keywords: Child, Sport, Force, Speed


SPOR YAPAN ve YAPMAYAN 12-14 YAŞ GRUBU KIZ ÇOCUKLARININ BAZI MOTORİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Günümüzde çocukların spor çalışmalarına katılmaları önemli bir konu haline gelmiştir. Bunun temel nedeni ise sporun çocuklarda fiziksel, fizyolojik ve biyomotorik özelliklerin gelişimine katkı sağlamasıdır. Bu çalışmanın amacı, spor yapan ve yapmayan 12 yaş grubu kız çocuklarının bazı motorik özelliklerini karşılaştırmaktı. Çalışmaya düzenli olarak spor yapan 22 kız çocuk ile düzenli olarak spor yapmayan 22 çocuk katılmıştır. Tüm deneklerin bacak kuvveti, 30 ve 100 m sürat koşusu ve durarak uzun atlama performansları tespit edilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde SPSS 15.0 for Windows programında independent ‘’t’’ test kullanılmıştır. Elde edilen bulguların analizinden sonra, spor yapan ve yapmayan çocukların vücut ağırlıkları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Buna göre spor yapan çocukların vücut ağırlıkları spor yapmayan çocuklardan istatistiksel olarak daha düşük çıkmıştır. Grupların 100 m koşu performansları arasında da istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu bulunmuştur. Buna göre spor yapan çocukların 100 m koşu performansları diğer gruptan istatistiksel olarak daha iyi seviyede olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Spor yapan ve yapmayan çocukların 30 m koşu performansları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiştir (p>0,05). Bunun yanında her iki grubun bacak kuvveti test değerleri arasında da istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir (p>0,05).

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Spor, Kuvvet, Sürat


33