Year:2013   Issue: 8   Area: SPOR BİLİMLERİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 85

Murat ÖZŞAKER

THE STUDY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHERS’ SELF-EFFICACY, BURNOUT AND JOB SATISFACTION (Province Aydın)

The present research aims at determination and evaluation professional self sufficiency, burnout and Job Satisfaction levels of physical education and sports teachers who worked in Aydın Province and at investigating them in terms of some variables. For data collection, Teacher’s Sense of Efficacy Scale-developed by Moran and Woolfolk-Hoy (2001) and Turkish validity and reliability studies conducted by Çapa, Çakıroğlu and Sarıkaya (2005), . Maslach Burnout Inventory developed by Maslach and Jackson (1981), Minnesota Job Satisfaction Scale (MJSS) developed by Weiss, David, England ve Lofguist (1967) was used. 80 volunteer Physical Education and Sports Teachers who worked at state schools and private schools participated in the study. For the data analysis; percentages, arithmetic means, Mann-Whitney Test, non-parametric correlations and Linear Regression analysis were used. As the result of the research, there was a statistically significant correlation between Job Satisfaction and Burnout as negative(p<0.001), and also Job Satisfaction and Self Efficacy as pozitive(p<0.001). There was also found that Burnout, self efficacy, age and service education were a statistically significant ınfluenced on job satisfaction.

Keywords: Self Efficacy, Burnout, Job Satisfaction, Physical Education And Sports Teachers


BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN ÖZ-YETERLİKLERİ, TÜKENMİŞLİKLERİ VE İŞ DOYUMLARININ İNCELENMESİ (Aydın İli Örneği)

Bu araştırma Aydın İlinde görev yapmakta olan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin öğretmen öz yeterlik, tükenmişlik ve iş doyum düzeylerini belirleyip, çeşitli değişkenler açısından iş doyum üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında Moran ve Woolfolk-Hoy (2001) tarafından geliştirilen Öğretmen Ölçeği (Teacher Sense of Effıcacy), Maslach ve Jackson [1981] tarafından geliştirilen Maslach Tükenmişlik Ölçeği, Weiss, David, England ve Lofguist (1967) tarafından geliştirilen Minnesota İş Doyum Ölçeği ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Araştırmaya devlet ve özel ilköğretim okullarında görev yapan 80 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni gönüllü olarak katılmışlardır. Verilerin analizinde araştırmanın amaçları doğrultusunda yüzdelik dökümler, aritmetik ortalamalar, Mann-WhitneyTesti, Non parametrik korelasyon ve Linear Regresyon analizi yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin İş doyum düzeyleri ile Tükenmişlik puanları arasında negatif yönde (p<0.001), Öz yeterlilik puanları arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulunurken (p<0.001); Tükenmişlik, öz yeterlilik, yaş ve Hizmet içi eğitimin iş doyumu üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Öz yeterlik, Tükenmişlik, İş Doyum, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni


74