Year:2014   Issue: 11   Area: ADLİ TIP

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 115

Zeynep SAĞLIK KÜÇÜK , Sevil ERKEN, Pınar Hanife KARA, Erol ERDEN ÜNLÜER

THE ROLE OF DOMESTIC VIOLENCE IN THE REPETETIVE EMERGENCY SERVICE CONSULTATIONS

Domestic violence is a universal problem in which not only the one using violence or the one being exposed to violence takes part but also the witness of violence. Emergency services are the third places where battered women consult frequently to get help after family/friends and the police. Battered women consult emergency service three times more than the other women and consider this as a rescue for themselves. The aim of the research to define the ratio of being exposed to violence in women who consult emergency service more than one with specific symptoms and to suggest ways to healthcare staff that identifies domestic violence cases. The research was carried out from 01/01/2005 to 31/12/2010 over the hospital information management system. It comprises theretrospective analysis of 204 women between the ages of 18-65 who apply to emergency service more than one with specific symptoms. The women who were volunteers involved in the research. By given a questionnaire, the ratios of being exposed to domestic violence were ascertained accordingly. 80 facts respecting the working criteria were identified. The average of age is found as 38,05±9,55 (Min:23, Max:60). The %87,5 of facts (n=70) were exposed to verbal violence, %72,5 (n=58) to physical violence, %32,1 (n=25) to sexual violence, %23,8 (n=19) to economic violence. The data gathered from the research shows that domestic violence has a significantrole in the reasons of repetitive emergency service consultations and women who consult emergency service with specific symptoms are substantially exposed to violence. Considering the fact that women consulting emergency service more than once with specific symptoms may be exposed to violence and thus emergency services should develop a standard approach to domestic violence.

Keywords: Woman, Domestic Violence, Emergency Service


TEKRARLAYAN ACİL SERVİS BAŞVURULARINDA AİLE İÇİ ŞİDDETİN ROLÜ

Aile içi şiddet olgusu, şiddeti uygulayanla şiddete maruz kalan kadar, şiddete tanık olanların da rol aldığı evrensel bir sorundur. Acil servisler aile içi şiddete maruz kalan kadınların aile/arkadaş ve polisten sonra yardım almak için en çok başvurdukları üçüncü yerdir. Şiddete maruz kalan kadınlar diğer kadınlara göre üç kat daha fazla oranda acil servise başvurmakta ve bu başvurunun kendileri için bir kurtuluş olduğunu düşünmektedirler. Araştırmanın amacı, acil servise belirli semptomlarla birden fazla başvuran kadınlardaki şiddete maruz kalma oranını belirlemek ve sağlık çalışanlarının aile içi şiddet vakalarını tespit etmelerine yönelik önerilerde bulunmaktır. Araştırma, 01/01/2005-31/12/2010 tarihleri arasında belirli semptomlarla birden fazla acil servise başvurmuş 18-65 yaş arası 204 kadının hastane bilgi yönetim sistemi üzerinden retrospektif olarak incelenmesi ile yürütülmüştür. Araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden kadınlar çalışmaya alınmış, hazırlanan anket formu kullanılarak aile içi şiddete maruz kalma oranları tespit edilmiştir. Çalışma kriterlerine uyan 80 olgu saptanmış, yaş ortalamaları 38,05±9,55(Min:23, Max:60) bulunmuştur. Olguların %87,5’inin (n=70) sözel şiddete, %72,5’inin fiziksel şiddete (n=58), %32,1’inin (n=25) cinsel şiddete, %23,8’inin (n=19) ekonomik şiddete, maruz kaldığı saptanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler; aile içi şiddetin tekrarlayan acil servis başvuru nedenleri arasında önemli bir yer tuttuğunu ve belirli semptomlarla acil servise başvuran kadınların şiddete büyük oranda maruz kaldığını göstermiştir. Acil servise birden fazla belirli semptomlarla başvuran kadınların aile içi şiddete uğrayabileceği göz önünde bulundurularak, acil servislerde aile içi şiddete standart bir yaklaşım geliştirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Kadın, Aile İçi Şiddet, Acil Servis


33